گزارش مراسم گفت شنود در هلند

به دعوت واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری روز شنبه 18 فوریه در آمستردام جلسه گفت و شنودى در باره اوضاع سياسى ايران٬ مسئله خطر جنگ٬ و سياست و راه حل کمونيستى برگزار شد. سخنران اين جلسه سياوش دانشور عضو دفتر سياسى حزب بود. جلسه با خوش آمدگوئى رئيس جلسه دريا جواديان آغاز و سپس مجيد پستنچى دبير تشکيلات هلند در باره اهميت وضعيت سياسى ايران و معرفى جلسه نکاتى را طرح نمود. در ادامه سياوش دانشور پيرامون اوضاع سياسى ايران٬ خطر جنگ٬ مواضع نيروهاى اپوزيسيون بورژوائى و سياست کمونيستى کارگرى و چهارچوبهاى يک سياست آزاديخواهانه در قبال جنگ در خارج و داخل کشور صحبت کرد. جلسه با اظهار نظر حضار و شرکت کنندگان و پرسش و پاسخ در فضائى صميمى ساعاتى ادامه يافت. در اين جلسه چهار نفر از حضار به عضويت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در آمدند.

بعد از اتمام مراسم عمومی جلسه اعضا و کادرهاى  واحد هلند حزب برگزار شد که طى آن در باره مسائل مهم سياسى و وظايف مبرم تشکيلاتى و حزبى بحث و گفتگو شد. واحد هلند حزب روز شنبه 18 فوریه را با جديت و نشاط خاصی پشت سر گذاشت و تلاش کرد بسهم خود براى تامين هزينه راديوى ماهواره اى حزب اقداماتى را در دستور بگذارد. از جمله در اين جلسه رفقا معادل ١٠٠٠ دلار آمريکا به حزب جهت تامين هزينه راديو کمک مالى کردند و متعهد شدند که بطور روتين ماهيانه ٢۵٠ يورو براى هزينه راديو به صندوق مرکزى حزب کمک کنند.

کمکهاى دريافتى: سمکو نوری و دریا جواديان 130 یورو٬ پدرام نواندیش 50 یورو٬ حامد محمدی 60 یورو٬ علی طاهری 200 دلار٬ مجید پستنچی 300 دلار٬ جمال ارژنگ 50 یورو٬ دالیا و عطا يار احمدى 50 یورو٬ اشکان 20 یورو.

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى- واحد هلند
٢٠ فوريه