کارگران خط 7 مترو تهران
اخراج از کار، 2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 500 نفر از کارگران شرکت انگل پیمانکاری ایستاب تا روز بیست و چهارم بهمن ماه هنوز دستمزدهای 2 ماه گذشته آذر و دیماه را دریافت نکرده اند. علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها از جانب کارفرما در طی 2 هفته گذشته نیز 15 نفر از کارگرانی که نسبت به عدم پرداخت دستمزدها و شرایط کار و زندگی برده وار معترض بودند از کار بیکار و اخراج شده اند. عوامل سودجو و حریص کارفرما در سایه سرکوب گوشی برای شنیدن صدای برحق معترض کارگران نداشته و همچنان با توسل به سیاست اخراج و ارعاب و تهدید کارگران از پرداخت دستمزدها طفره میروند.

یکی از کارگران میگفت: اینجا محیط کار بر اساس شرایط و مقررات مشخص نیست. گستاخی و تعرض کارفرما و سرمایه داران بر علیه ما کارگران حد و مرزی ندارد. اینجا مترو و فضای کارگری مانند آن چیزی که در دنیا متداول هست نیست. اینجا از پادگان بدتر است. اینجا اردوگاه کار اجباری است. برده داران و حاکمان فاسد و جانی در اینجا اوباش سپاه پاسداران و دیگر عوامل حکومت اسلامی اند. ما کارگران در اینجا از صبح تا شب و حتی تعدادی در شیفتهای کار شبانه برای یک لقمه نان شرافتمندانه و برای زنده ماندن اسیر و برده این جانیان مفتخوریم. شرایط و فشار ارعاب و ترس از اخراج فوری کابوس همیشگی همه ما کارگران خط 7 مترو تهران است. هیچکسی حق هیچگونه اعتراضی در هیچ موردی را ندارد. در یک فضای سنگین پلیسی و جاسوسی هم کار میکنیم، هم زجر می کشیم و هم استثمار میشویم. بروز کوچکترین تردید نسبت به دزدیها و جنایات حضرات مساویست  با پرونده سازی و پاپوش دوزی و اخراج از کار. قرار دادهای کاری ما 3 ماهه است البته در کنار این قراردادهای سفید امضا و 3 ماه بر روی یک کاغذ پاره دیگری به خط و امضا و اثر انگشت خودمان تعهد هم میگیرند. تعهد میگیرند هر گاه و به هر دلیلی کارفرما راضی به ادامه کار ما نباشد٬ همان قرارداد مسخره 3 ماهه خود بخود فسخ ميشود و از کار اخراجیم و حق هیچگونه اعتراضی هم نداریم. ما کارگران از صبح تا شب در اینجا، در مترو٬ در شرایط تحقیر و هراس همیشگی از اخراج و بیکاری استثمار میشویم و در بیرون خانواده هایمان به دلیل گرانی و فقر و محرومیت زجرکش میشوند. این تنها سرگذشت ما کارگران مترو نیست، بیکاری و گرانی و فقر و محرومیت و هزار بدبختی و مصیبت دیگر، زندگی سیاهی است که اين حکومت به ما کارگران و خانواده هایمان تحمیل نموده است. مرگ بر این زندگی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری.

شرکت پیمانکاری ایستاب از زیر مجموعه های شرکت سپاه پاسداران حکومت اوباش اسلامی، با بیش از 500 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه، با دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کار صبح تا شب و شیفتهای کاری شبانه٬ عهده دار کلیه خدمات خط 7 مترو تهران از منطقه بریانک تا تهران پارس میباشد. دفتر مرکزی شرکت در میدان ونک تهران واقع است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١۴ فوريه ٢٠١٢ – ٢۵ بهمن ١٣٩٠