پلاتفرم ما عليه جنگ تروریستها
رئوس سیاست حزب در خارج کشور


 
اهداف: هدف ما تاثیر گذاری بر افکار عمومی و به میدان آوردن توده های مردم آزادیخواه در کشورهای غربی به مقابله با جنگ و کشمکش هر دو قطب تروریستی جهان معاصر است.  

شعارهای استراتژیک ما: "مرگ بر جنگ تروریستها"٬ "نه به میليتاریسم آمریکا - اسرائیل٬ مرگ بر جمهوری اسلامی"٬ "نه به حمله نظامی٬ نه به تحریم اقتصادی٬ نه به میلتاریسم آمریکا - اسرائیل٬ نه به تروریسم اسلامی"٬ "نه به سلاحهای کشتار دسته جمعی در سراسر جهان"٬ "زنده باد آزادی٬ برابری٬ رفاه "

Down with the war of terrorists!
NO to US-Israeli militarism, Down with the Islamic Regime!
No to military attacks, No to economic sanctions, No to Islamic terrorism!
No to atomic weapons  and weapons of mass destruction, world over!
Long live Freedom, Equality, Prosperity!

سیاست ما در خارج کشور دارای ارکان زیر است. ما علیه این جنگ تروریستی و ضد انسانی هستیم. ما خواهان در هم شکستن میلیتاریسم آمریکا٬ اسرائیل و ناتو هستیم. ما برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی تلاش میکنیم. ما هر گونه تحریم اقتصادی٬ حمله نظامی را اقدامی علیه زندگی مردم و سلاحی کشنده قلمداد میکنیم. ما خواهان برچیدن تمام سلاحهای کشتار دسته جمعی و عدم دستیابی هر نیرویی به سلاح کشتار دسته جمعی هستیم. ما مردم را به "صلح" تروریستها دعوت نمیکنیم برای سرنگونی تروریسم اسلامی و در هم شکستن قدر قدرتی و میلیتاریسم تروریسم دولتی تلاش میکنیم. سیاست ما حفظ وضع موجود نیست. ما برای آزادی و برابری و رفاه تلاش میکنیم .

سبک کار: ما در جنبش ضد جنگ فعالانه و بطور انتقادی شرکت میکنیم. ما هر گونه حضور جریانات اسلامیستی و یا تخفیف به جریانات اسلامی را قویا نقد و افشاء میکنیم. ما در عین حال تلاش میکنیم که به ائتلافهای سیاسی پیرامون خط استراتژیک خود شکل دهیم و آلترناتیوی رادیکال را در مقابله با جنگ تروریستها شکل دهیم. ما در هر شهر و کشوری باید بتوانیم به ائتلافی گسترده با جریانات رادیکال پیرامون شعارهای استراتژیک خود دست پیدا کنیم .

ماتریال تبلیغی: ما در جنبش ضد جنگ با شعارهای استراتژیک حزب خود و همچنین شعارهای ویژه این شرایط شرکت میکنیم .

ویژگی سیاست  تبلیغاتی ما: ما با اعتماد به نفس به جامعه جهانی اعلام میکنیم که ما صدای کارگر و کمونیسم و آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران هستیم. ما فریاد مردم منزجر از جنگ و تروریسم در ایران هستیم. ما بخشی از اردوی بشریت متمدن و ۹۹ در صد علیه اقلیت استثمارگر ١ درصد در ایران هستیم .

مقابله با سیاستهای ناسیونالیستی :
ما بطور همه جانبه کلیه نیروهای دست راستی پرو غربی که مدافع حمله نظامی و تحریم اقتصادی هستند٬ افشاء و ایزوله می کنیم .
ما بطور فعالی سیاستهای دفاع طلبی ناسیونالیستی از رژیم اسلامی را عمیقا و بطور همه جانبه نقد میکنیم .
نقد ما به سیاست تحریم اقتصادی و حمله نظامی در عین حال و در خود نقدی به "تحریم" و "حمله نظامی" سی و چند ساله رژیم اسلامی علیه توده های مردم زحمتکش است. از نقطه کارگر و آزادیخواهی رژیم اسلامی سی و سه سال است که مردم را "تحریم" کرده و به آنها "حمله نظامی" کرده است. ما تحریم اقتصادی آمریکا و اروپا و حمله نظامی را از این زاویه مورد انتقاد قرار میدهیم. ما نشان میدهیم که این اقدامات تلاشهای علیه توده های مردم کارگر و زحمتکش و علیرغم تخاصمشان٬ اقدامی از یک جنس است .