بیمارستان در یونان تحت کنترل کارگری
جنبش کنترل کارگرى در اروپا آغاز ميشود!

کارگران بخش درمان در کیلکیس، یونان، بیمارستان محلی خود را اشغال کرده اند و طی اطلاعیه ای اعلام کرده اند که بیمارستان اکنون کاملا تحت کنترل آنها قرار دارد .

کارگران اعلام کرده اند که مشکلات دیرپای بخش درمانی قابل حل شدن نیست. کارگران در واکنش به اقدامات رشد یابنده ریاضت کشی دولت بیمارستان را به اشغال درآورده اند و آنرا تحت کنترل کامل و مستقیم کارگران درآورده اند. تمام تصمیمات توسط مجمع عمومی کارگران اتخاذ می شود .

بیمارستان اعلام کرده است که "دولت از مسئولیت های مالی خود معاف نشده است و اگر خواست هایشان برآورده نشود، آنها از مردم خواهند خواست که بهر طریق ممکن به حفظ بیمارستان و دفاع از بهداشت و درمان عمومی رایگان یاری برسانند، دولت و هر سیاست نئولیبرالی را سرنگون کنند".

از ششم فوریه کارگران بیمارستان فقط به موارد اورژانس رسیدگی خواهند کرد تا دستمزدها و پولی که از دولت طلبکار هستند پرداخت شود. آنها همچنین خواهان آنند که سطح دستمزدها به میزان پیش از اتخاذ سیاست ریاضت کشی بازگردد. مجمع عمومی بعدی در ۱۳ فوریه برگزار خواهد شد و اطلاعیه مطبوعاتی در آین رابطه روز پانزدهم منتشر خواهد شد .

اطلاعیه کارگران بیمارستان :
۱ ما بر این نظریم که مشکلات جاری و دیرپای نظام درمان ملی و سازمانهای مربوطه را نمی توان توسط خواستهای مجزا و معین یا خواستهایی که صرفا منافع بخش خاصی را در نظر دارد، حل کرد. چراکه این مشکلات محصول یک سیاست عمومی ناخوشایند دولتی و نئولیبرالیسم گستاخ جهانی است .

۲ ما ضمنا بر این نظریم که با پای فشاری بر روی چنین خواستهایی، ما اساسا وارد بازی خشن قدرت می شویم. قدرتی که بمنظور مقابله با دشمن خویش، یعنی مردم ضعیف و پراکنده شده، در صدد ممانعت از ایجاد یک جبهه عمومی کارگران و توده ای در سطح ملی و جهانی با منافع و خواستهای مشترک علیه گسترش فقر اجتماعی است؛ فقری که سیاست های قدرت ببار آورده است .

۳ به این خاطر ما خواستهای خاص بخشی خود را در یک چهارچوب عمومی خواستهای سیاسی و اقتصادی قرار داده ایم؛ خواستهایی که توسط بخش وسیعی از مردم یونان که امروز تحت خشن ترین حملات سرمایه داری قرار دارند، طرح شده است؛ خواستهایی که موفقیتشان در گرو همکاری تا به آخر با طبقات پایین و میانی جامعه است .

۴   برای دستیابی به این خواستها باید مشروعیت سیاسی و همچنین قانونیت قدرت استبدادی و ضد توده ای را که دارد با سرعت فزاینده ای بسوی حکومت مطلقه پیش می رود را در عمل به زیر سوال ببریم .

۵ کارگران بیمارستان عمومی کیلکیس پاسخ این قدرت مطلقه را با دموکراسی می دهند. ما بیمارستان عمومی را اشغال کرده و آنرا تحت کنترل مستقیم و مطلق خود قرار می دهیم. این بیمارستان از این پس خود مختار است و تنها نهاد مشروع اداره آن مجمع عمومی کارگران است .

۶ دولت از تعهدات اقتصادی تامین پرسنل و تامین نیازهای بیمارستان معاف نشده است. اما اگر آنها کماکان به تعهدات خود بی اعتنا باشند، ما مجبور به مطلع کردن مردم خواهیم بود، و از مقامات محلی و بویژه از جامعه خواهیم خواست که برای اهداف زیر ما را بهر شکل ممکن مورد حمایت قرار دهند: الف) حفظ بیمارستان؛ ب) تامین حق برخورداری از درمان عمومی رایگان؛ ج) سرنگونی دولت کنونی و هرگونه سیاست نئولیبرالی، از طریق مبارزه توده ای؛ د) گسترش عمیق و اساسی دموکراسی؛ دموکراسی ای که در آن جامعه مسئول تصمیم گیری برای آینده خویش است و نه یک طرف سوم .

۷ اتحادیه کارگری کیلکیس از ششم فوریه تا زمانیکه تمام دستمزد ساعات کار پرداخت شود و همچنین دستمزد به سطح پیشین بازگردد، کار را محدود خواهد کرد و صرفا به امور اوژانس رسیدگی خواهد شد. ضمنا با آگاهی کامل به وظیفه اجتماعی و اخلاقی خویش، ما از سلامت شهروندانی که به بیمارستان مراجعه می کنند مراقبت می کنیم و به نیازمندان درمان رایگان ارائه خواهیم کرد. دولت را فرا می خوانیم که مسئولیت های خویش را متقبل شود و بر خشونت اجتماعی فائق آید .

۸ یک مجمع عمومی جدید روز ۱۳ فوریه ساعت ۱۱ در سالن تجمع در ساختمان جدید برگزار خواهد شد تا در مورد یافتن یک روش کارآ پیشبرد اشغال و امر اداره بیمارستان تصمیم بگیرد. مجامع عمومی روزانه برگزار می شوند. این مجامع ابزار اصلی اتخاذ تصمیمات در مورد کارکنان و کارکرد بیمارستان هستند .

ما کلیه مردم و کارگران تمام بخش ها، کلیه اتحادیه های کارگری و سازمان های پیشرو و همچنین تمام رسانه هایی که خواهان اعلام حقیقت هستند را به همبستگی و همکاری فرا می خوانیم. ما تا زمانیکه خائنینی که مردم و کشورمان را فروخته اند از کار برکنار شوند به کار خود ادامه خواهیم داد. اینجا یا جای ما است یا آنها. تمام تصمیمات فوق از طریق کنفرانس مطبوعاتی روز ۱۵ فوریه که تمام رسانه ها به آن دعوت شده اند، به اطلاع عموم خواهد رسید. مجامع عمومی روزانه ما روز ۱۳ فوریه آغاز می شود. ما شهروندان را از هر تصمیم و اتفاق مهم از طریق اطلاعیه و کنفرانس های مطبوعاتی مطلع خواهیم کرد. بعلاوه، ما از هر وسیله ای برای نشر این رویداد برای بسیج موفق استفاده می کنیم .   
ترجمه٬ آذر ماجدى