خطاب به نیروها و مردم آزادیخواه جهان
از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی
و تحقق آزادی و برابری و رفاه حمایت کنید !

خطر جنگ دو اردوی تروریستی آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی بر بالای سر بشریت متمدن قرار گرفته است. این یک جنگ ارتجاعی و ضد انسانی است. قربانیان این جنگ مردم عادی در ایران و منطقه و جهان هستند. بار دیگر میخواهند یک کشور را به تمامی با بمب بکوبند. بار دیگر بشریت باید شاهد گسترش سرسام آور عملیات تروریستی و انتحاری اسلامی باشد. فجایع این جنگ بمراتب از جنگ و کشتار در افغانستان و عراق و فلسطین گسترده تر خواهد بود .
   
توجيهات جنگ  طلبى هیات حاکمه آمريکا را مبنى بر "جنگ علیه تروریسم" و "مقابله با سلاح کشتار جمعى" نبايد پذيرفت. هر دو طرف جنگ خود نیروهای تروریستی هستند و کارنامه خونینی در جنایت علیه بشریت دارند. هر دو طرف جنگ در کشتار جمعى مردم عادی تاريخ سیاهی دارند. این جنگ احتمالى از هر دو سو، برسر قدرت سیاسی و حوزه نفوذ سیاسی و اقتصادى در منطقه و جهان است. آمريکا میخواهد شکست در عراق را با حمله به ايران جبران کند. جمهوری اسلامی براى بقای حکومت ارتجاعی خود در ايران و تثبيت موقعيت منطقه اى اش به استقبال جنگ میرود. هر دو طرف، جنگ را حلقه ای در حفظ و گسترش موقعیت سیاسی خود میدانند .
   
بايد مانع شروع اين جنگ شد. بخاطر توحش و کشتاری که به نمایش میگذارد. بخاطر ارعاب و قلدری ای که بر زندگی مردم تحمیل میکند. بخاطر عقبگرد فرهنگی و سیاسی و تعصب و جهالت مذهبی ای که بر بشریت تحمیل میکند. اين جنگ تروريستی  بايد متوقف شود .
   
اما توقف جنگ نمیتواند تنها دستور کار مردمی باشد که نمیخواهند جهان در زیر سلطه ماشین کشتار میلیتاریسم آمریکا و ماشین تروریستی رژیم اسلامی قرار داشته باشند. یک رکن مهم و تعیین کننده جنبش مقاومت مردمی برای مقابله با این وضعیت باید دفاع از مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی در ایران و برقراری آزادی و برابری و رفاه باشد. ایران افغانستان نیست. ایران عراق نیست. امروز در ایران مبارزه ای گسترده و همه جانبه علیه رژیم اسلامی در جریان است. کارگر معترض است. زن معترض است. جوان معترض است. دانشجو معترض است. این مردم حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده اند. علیه آن بپا خاسته اند. دفاع از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی یک حلقه اساسی پیشروی بشریت متمدن براى پايان دادن به تروريسم است. سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سیمای خاورمیانه را دگرگون خواهد کرد. مردم جهان را از شر یک قطب تروریستی خلاص خواهد کرد. این پیروزی ممکن و قابل حصول است. بعلاوه مردمی که رژیم اسلامی را بزیر ميکشند، نیرویی عظیم در مبارزه برای آزادی و برابری و رفاه در سطح جهان اند .
   
ما خود را در کنار شما و نیرویی در مقابله با میلیتاریسم آمریکا و تهدیداتی میدانیم که زندگی مردم در کشورهای اروپایی و آمریکایی را مورد تعرض قرار داده است. ما خود را در کنار اعتراض کارگر در مقابله با تعرض سرمایه و تلاش براى زندگى ايمن تر و انسانى تر ميدانيم. ما در کنار شما برای آزادی و برابری و رفاه و انسانیت و تمدن مبارزه میکنیم .
   
ما صدای آزادی و برابری و تمدن و رفاه همگان در ایران هستیم. ما اعلام میکنیم که رژیم جمهوری اسلامی نماینده و دولت منتخب مردم ایران نیست. رژيم سرکوب و کشتار و خفقان و زن ستیزی و آپارتاید جنسی و فقر و فلاکت و استٽمار است. مسئول کشتار بیش از صد هزار تن از شریفترین انسانهای نسلی از جامعه است. رژیم چوبه های دار و سنگسار است. این رژیم را باید از تمامی مراجع بین المللی اخراج کرد. سفارتخانه ها و مراکز سیاسی این رژیم در اروپا و آمریکا مراکز تروریستی و توطئه علیه مردم آزادیخواه و اپوزیسیون است. باید برچیده شوند !
   
ما خواهان لغو تحریم های اقتصادی هستیم. ما در عین حال که قاطعانه برای سرنگونی رژیم اسلامی مبارزه میکنیم در عین حال خواهان لغو هر گونه تعرض به زندگی و معیشت مردم هستیم. تحریم اقتصادی خود یک سلاح کشتار دسته جمعی است. قربانیانش مردم عادی هستند. باید فورا لغو شود .
   
ما خود را به خلع سلاح اتمی همگانی در جهان متعهد میدانیم. ما برای نابودی تمامی سلاحهای کشتار دسته جمعی مبارزه میکنیم. ما اعلام میکنیم که هدف دولت آمریکا نه جلوگیری از خطر گسترش سلاح اتمی بلکه حفظ کنترل انحصاری بر این سلاح کشتار دسته جمعی است. آمریکا تنها کشوری است که این سلاح مخرب را علیه مردم بکار گرفته است. تمامی سلاحهای اتمی باید برچیده شوند. جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی مجهز شود. سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی تنها ضامن جلوگیری از تسلیح اتمی این رژیم ضد انسانی است .
   
ما برای رفع خطر جنگ مبارزه میکنیم. ما برای شکست سیاستهای میلیتاریستی آمریکا در جهان مبارزه میکنیم. ما از شما میخواهیم که اجازه ندهید هیچ نیرویی در مبارزه خود علیه جنگ به رژیم اسلامی و مدافعین رنگارنگش کوچکترین تخفیفی بدهد. اجازه ندهید که نیروهای رنگارنگ اسلامی جایی در مبارزات مردمی علیه جنگ داشته باشند. جاى جنگ طلبان در صف مبارزه عليه جنگ نيست. همسویی با یكی از دو طرف نباید جایی در سیاست جنبش مردمی علیه جنگ داشته باشد.  این نیروها خود یک عامل جنگ و نابودی و کشتار و ترور مردم هستند. سران این دستجات تروریستی و میلیتاریستی باید به جرم جنایت و تروریسم علیه مردم محاکمه شوند. ما خواهان محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در ایران هستیم .
   
ما از شما میخواهیم که نیروی فعالی در مبارزه با تمامی جرياناتى باشید که میکوشند بر مبنای بمباران و کشتار مردم در ایران، یک حکومت ارتجاعی دیگر را از بالای سر مردم بر جامعه حقنه کنند و یا زمینه ساز شکل دادن وضعیتی مانند عراق و یوگسلاوی و افغانستان شوند. ما سیاست "رژیم چنج" آمریکا را سیاستی ارتجاعی و ضد مردمی میدانیم
   
ما اعلام میکنیم که مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی یک نیروی اساسی و تعیین کننده در پایان دادن به خطر جنگ در منطقه و پایان دادن به عمر رژیم اسلامی است .
   
ما اعلام میکنیم که مردم ایران از تحریم اقتصادی بیزارند. از جنگ بیزارند. از رژیم اسلامی بیزارند. جنگ را عاملی در طولانی تر کردن عمر این رژیم ضد انسانی میدانند. این مردم امروز در مبارزه شان به کمک شما نیازمندند .
   
ما تمامی مردم آزادیخواه، برابری طلب، سکولاریست و انساندوست را به دفاع قاطعانه از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و استقرار آزادی و برابری و رفاه فرا میخوانیم !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲٧ نوامبر ۲۰۰۷ – ٦ آذر ۱۳۸۶

*    مصوب جلسه کميته مرکزى به اتفاق آرا حاضرين در تاریخ ٢٦ نوامبر .