حکم اعدام سعید ملک پور بدون قید و شرط باید ملغی گردد!

 

"دیوان عالی کشور" حکومت آدمکشان اسلامی سعید ملک پور را به اتهام واهی ایجاد "سایت مستهجن" محکوم به اعدام کرده است. سعید ملک پور بیش از ١١ ماه است که در زندان اوین زیر نظر "اطلاعات سپاه پاسداران" در بازداشت قرار دارد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری حکم اعدام سعید ملک پور را شدیدا محکوم میکند. اعدام قتل عمد دولتی است. اجرای عدالت نیست٬ یک جنایت تمام عیار سازمانیافته دستگاه دولت است. حکومت اسلامی حکومت اعدام و قتل و جنایت است. بدون اعدام و آدمکشی قادر به بقاء نیست.

اتهام ایجاد "سایت مستجهن" یک اتهام پوچ و واهی رژیم اسلامی جهت راه اندازی ماشین اعدام و آدمکشی است. آنچه مستهجن است کل بنیانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و فکری رژیم اسلامی است. آنچه مستهجن است کل دستگاه مذهب و صنعت مذهب و خرافه و جهل عقب ماندگی است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری مردم آزادیخواه و برابری طلب را به مقابله با این حکم و کلیه احکام شنیع اعدام رژیم اسلامی فرامیخواند.

سعید ملک پور بدون قید و شرط باید آزاد گردد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
 ١۷ ژانویه ۲۰١۲