کارگران میادین تره بار
افزایش کار - کاهش دستمزدها

بنا به خبر دريافتى٬ در چند روز گذشته و به دنبال انتشار بخشنامه ای از طرف "قدیمی" مدیر عامل میادین میوه و تره بار شهرداری مناطق 17 و 18 تهران شامل مهر آباد جنوبی، یافت آباد، شوش و دیگر بخشهای جنوب شهر تهران٬ تعرض جديدى به زندگی و معیشت بیش از 60 نفر از کارگران شاغل در این بخش صورت گرفته است. در بخشنامه کذایی قدیمی که از عوامل دزد و جانی حکومت اسلامی است آمده است: برای صرفه جویی در هزینه ها و برای استفاده مناسب و بهینه از نیروی انسانی٬ منبعد بخشی از دستمزد کارگران را که در ازای کار در تعطیلات و ساعات غیر اداری به کارگران در غالب اضافه کاری پرداخت میشد لحاظ نخواهد شد.

کارگران زحمتکش میادین تره بار ساعت کاریشان از 7 صبح تا 8 شب يعنى  13 ساعت است. علاوه بر این در روزهای جمعه و تعطیلات نیز کار برقرار است. کار در میادین میوه و تره بار بعلت کمبود نیرو و حجم بالا و ساعات طولانی کار٬ بسیار سنگین و طاقت فرسا است. حالا قدیمی اوباش حکومت اسلامی میخواهد از این آب هم کره بگیرد! در راستای همين سیاستهای سود جویانه و ضد کارگری بطور نوبتی و به اجبار ساعت کار برخی کارگران را کاهش و افزایش داده و این حجم کار روی زمین مانده را از طریق فشار و تهدید به دیگر کارگران تحمیل میکنند. نتیجه اینکه کار روزمره میادین و تره بار هر روز توسط عده ای از کارگران انجام میشود اما در پایان ماه شهرداری نسبت به قبل دستمزدهای کمتری به کارگران میپردازد.

با تغییر شیوه کار، حذف برخی شیفتهای کاری٬ و تحمیل بار شیفتهای حذف شده کاری به دیگر کارگران٬ از یکطرف موجبات تشديد استثمار کارگران را فراهم کرده اند و از طرف دیگر دستمزدهای ماهیانه کارگران را که در غالب اضافه کاری پرداخت میشد از 150 تا 200 هزار تومان کاهش داده اند. حذف و کاهش ماهیانه 150 تا 200 هزار تومان از حقوقهاى ناچيز یعنی سقوط هرچه بیشتر کارگران و خانواده هایشان به دریای فقر و محرومیت و گرسنگی و در مقابل انباشت ثروت های بیشتر در حسابهای بانکی امثال قدیمی و دیگر کاربدستان حکومت اسلامی. جنايت عليه حرمت و حقوق و معيشت کارگران توسط سرمايه داران حد و مرزى ندارد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٧ ژانویه ٢٠١٢ – ٢۵ دیماه ١٣٩٠