انحلال ستاد تعميرات فازهاى عسلويه

بنا به خبر دريافتى٬ ستاد تعميرات فازهاى عسلويه بناچار منحل شد. اعضاى مديريت اين ستاد طى دوره اى در زد و بند با پيمانکاران دست به اختلاس هاى هنگفت زده و پولهاى اختلاس شده را به بانکهاى دوبى انتقال داده بودند .

مسئله دزدى مديران ستاد تعميرات فازها با افشاگرى کارگران روبرو ميشود و به دنبال افشاگريهاى شوراى کارگرى اين ستاد منحل و اعضاى مديريت آن به بخشهاى ديگر منتقل ميشوند .

اين زنجيره فسادهاى مالى و اختلاس حکومتيها و سرمايه داران در شرايطى صورت ميگيرد که حقوق کارگران را ماهها نميدهند٬ در مهمترين صنايع کارگرى هر روز کارگران قربانى ناامنى محيط کار ميشوند٬ سرويس غذا و رستوران و خوابگاهها و پزشکى و ايمنى بدوى است٬ و حقوقها حتى اگر پرداخت شود کفاف دو هفته زندگى بخور و نمير در اين تورم افسار گسيخته را نميدهد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٧ ژانویه ٢٠١٢ – ٢۵ دیماه ١٣٩٠