جنبش اشغال وال استریت به اشتوتگارت هم رسید !

شهر اشتوتگارت مرکز استان بادن ورتمبرگ در جنوب آلمان است. ظاهرا این شهر بیشتر با یک شهر صنعتی، کاری و مذهبی شناخته شده است و کمتر به عنوان یک شهر سیاسی از آن اسم برده می شود، اما تظاهرات شب زیلوستر یعنی 31.12.2011 و ساعت های نزدیک به آستانه تحویل سال این ادعا را رد می کند. تظاهرات اشتوتگارت برخلاف دیگر تظاهراتها علیرغم اینکه توده ای نبود یک تظاهرات آگاهانه با افق روشن، سازمان یافته، منسجم و با شعارهای رادیکال و مشخص بود. در این تظاهرات پرچم ها و پلاکاردهای سرخ بیش از هر پرچم دیگری نمایان بود. معترضین و سازمان دهندگان غالبا از جوانان ناراضی و شورشی بودند که با شعار نه به سرمایه داری و علیه کاپیتالیسم و علیه راسیسم و عیله هر اندیشه ارتجاعی مطالباتشان را مطرح کردند. ما شاهد چند سخنرانی منسجم در زمینه وضعیت فعلی نظام سرمایه داری، ضرورت عبور از چارچوب های بورژوایی، سخنرانی علیه حمله هوایی رژیم فاشیست ترکیه به مردم بی دفاع کردستان ترکیه و کشتار مردم بی دفاع و یک راهپیمایی یکی دو ساعته در مرکز شهر تا نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار این شهر بودیم .

این حرکت یکی از اعتراضات رادیکال بود که در یک سال اخیر در این شهر اتفاق افتاده است. ما پیشتر هم شاهد اعتراضات مختلف مانند اعتراض به دولت فدرال برای ساختن یک مترو با هزینه سرسام آور و فشار به مردم برای پرداختن هزینه سنگین این مترو بودیم. همچنین اعتراض به کمبود مسکن و نا امنی و کارتن خوابی در یکی از صنعتی ترین شهرهای دنیا از زمره دیگر اعتراضاتی بوده که در یکی دو سال اخیر این شهر به  خود دیده است .

انچه این اعتراض اخیر را از اعتراضات دیگر جدا میکرد درک روشن، مطالبات رادیکال، افق سیاسی مشخص و رهبری رادیکال و کمونیست این اعتراضات بود. لازم به ذکر است تعدادی از گروه های سبز آلمان با اما و اگر هر چند به صورت فردی از دور از این اعتراضات پشتیبانی می کردند . چیزی که بیش از هر چیز توجه را به خودش جلب میکرد حضور هزاران پلیس و گارد ویژه با لباس های مخصوص و تا دندان مسلح بود که تظاهرات را محاصره کرده بودند که نکند اعتراض از حالت "صلح آمیز" خارج و به "خشونت " بکشد .

این حرکت اعتراضی ضمن اعتراض به قوانین ضد بشری نظام کاپیتالیستی، ناسیونالیسم و مذهب را به مثابه دو ستون حافظ این نظام نشانه گرفته بود و همین باعث شده بود که حرکت را از دیگر اعتراضات توده ای و خودجوش بدون رهبری و بی افق جدا کند . معترضان در آخر اشاره کردند که هفته دیگر اعتراض بزرگتری را در شهر مونیخ آلمان در استان بایرن سازمان می دهند و از همگان خواستند به این حرکت آنتی کاپیتالیستی بپیوندند .

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری - تشکیلات آلمان

3 ژانویه 2012 - 13 دیماه 1390