اعتصاب یکروزه
کارگران پالایشگاه های گاز پارس جنوبی

بنا به خبر دریافتی، روز سه شنبه 6 دیماه کارگران و کارمندان رسمی فازهای 1 تا 10 پالایشگاه های گاز پارس جنوبی دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب که بمدت یکروز طول کشید در اعتراض به وضعیت نامناسب غذا، پائین آمدن کیفیت و نحوه سرویس غذا صورت گرفت. کارگران و کارمندان از گرفتن غذا امتناع کردند که متعاقب آن کارفرما ناچار شد بسرعت به اعتراض پاسخ دهد و به وضعیت غذا و رستوران رسیدگی کند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
3 ژانویه 2012 - 13 دیماه 1390