گزارشى از هلند٬
آکسیون در دفاع از رضا شهابی
دنبوش هلند!

 

روز جمعه 16 دسامبر به فراخوان نیروهای چپ در شهر هلند میز اطلاعاتی برای اعتراض به شرایط وخیم رضا شهابی فعال کارگری زندانی و عضو سندیکای شرکت واحد تهران از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر برگزار شد. صدها اطلاعیه به زبان فارسی وانگلیسی و هلندی در رابطه با وضعیت رضا شهابی و حال وخیم جسمانی و شقاوت و بیرحمی رژیم آدمکش اسلامی در برخورد به نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و فعالان کارگری در اختیار مخاطبین گذاشته شد. عکس های رضا و فعالین کارگری زندانی آذین بخش میدان کرک استرات شهر دنبوش در غرب هلند شد.

در زیر باران شدید شهروندان دنبوش جلو می آمدند و با نشان دادن عکس اعدام شدگان و قربانیان جمهوری اسلامی از ما در رابطه با سرگذشتشان می پرسیدند. از رضا شهابی و خانواده اش می پرسیدند و در گوشه کنار در رابطه با آینده سیاسی ایران بحث می کردند. دختر خانم دانشجویی میگفت حتی تصورمسائلی که شما تعریف میکنید هم برای من غیر ممکن است. کاش همه اینها فقط یک کابوس بود و تمام می شد!

جواب ما این بود که برای تمام شدن این کابوس فقط یک راه وجود دارد و آن این است که جبهه سوم مردم مدرن و مترقی دنیا که خود شما یکی از آنها هستی به میدان بیایند!

امروزبیش از هر روزی مردم دنیا باید بدانند که در جهنم اسلامی چه بر سر کارگر و زن و جوان و دانشجو و نیروهای چپ و رادیکال می رود. شر این قرون وسطای اسلامی را باید از سر جامعه ایران کم کرد. رضا شهابی  وتمام فعالین کارگری و سیاسی باید فورا آزاد شوند.  

کارگر زندانی٬ زندانى سياسى آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم!