تهران، خانه گردی به دنبال بشقابهای ماهواره

تقلا حکومت اوباش اسلامی برای بقا !
نازنین اکبری

یک دوره از تهاجم نافرجام و بی نتیجه حکومت اسلامی و مزدورانش برای به اصطلاح جمع آوری آنتن ها و گیرنده های ماهواره ميگذرد. اين عملياتها در چندین ماه پیش با مقاومت و پایداری مردم و در نهایت درماندگی ارازل و اوباش حکومتی به شکست و بن بست کشیده شد. پس از این شکست مفتضحانه حکومت اسلامی برای مدتی کوتاه و به ناچار مجبور به سکوت مرگ شد تا شاید با سکوت بتواند سرپوشی بر استیصالش در مواجه با مقاومت و مخالفت مردم آزادیخواه و برابری طلب بگذارد.

حکومت جانیان اسلامی بشدت نگران از انفجار اطلاعات و فرو ریختن دیوار پوشالی سانسور و سرکوب و جنایت است. حالا پس از کلی عوام فریبی بی نتیجه و اعلام علنی و رسمی در همه تریبونهای جهالت اسلامى برای تشویق مردم٬ هر روز در رادیو تلویزیون و همه جا گفتند که اگر هر خانواده ای با رضایت خودش دیش و گیرنده ماهواره اش را به نیروی انتظامی تحویل دهد یک دستگاه گیرنده دیجیتالی بعنوان جایزه دريافت ميکند!؟ اين ديش ديجيتالى مجانی برای دریافت کانالهای تلویزیونی حکومت اسلامى است. حال که همه تلاشها و ترفندهای مزورانه حکومت در مقابله با مردم بی نتیجه بوده٬ دوباره در روزهای اخیر گزمه های ابله حکومتی دور جدیدی از تهاجم را اينبار با شدت بیشتری به زندگی خصوصی مردم برای به اصطلاح جمع آوری گیرنده های ماهواره در سطح شهر تهران آغاز کرده اند.

روز دوشنبه بیست و یکم آذر ماه در ساعت 10 صبح منطقه سازمان برنامه شمالی واقع در بلوار کاشانی تهران مورد تهاجم و خانه گردی ماموران حکومتی قرار گرفته است. در طی این اقدام بیش از 20 دستگاه خودرو ون نیروی انتظامی در میدان مرکزی سازمان برنامه شمالی به حالت آماده باش برای دستگیرى و بازداشت احتمالی جوانان و مردم در محل حاضر بودند. علاوه بر این مزدوران نیروی انتظامی٬ در هراس از مقابله و درگیری احتمالی با مردم و همچنین برای ایجاد فضای ارعاب و وحشت بیشتر٬ بطور گروهی در دسته های 60 تا 70 نفره و مسلح به همه تجهیزات سرکوب و ضد شورش خانه ها و زندگی خصوصی مردم را مورد تهاجم و تفتیش قرار داده اند.

در مقابل مردم با عدم بازگشایی درب منازل به مخالفت و مقاومت پرداخته اند و در مواردی هم زنان و جوانان با اوباش حکومتی درگیر شده اند. علاوه بر سازمان برنامه شمالی در برخی دیگر از مناطق تهران دوباره خانه گردی و تهاجم اوباش حکومتی به زندگی مردم شروع شده است.

22/9/90