پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت

١۶آذر

رفقای دانشجو:
١۶ آذر در دوران اخير٬ تاریخ مبارزه شما دانشجویان برای آزادی و برابری و رفاه است. تاریخ برافراشتن پرچم سرخ سوسیالیسم در دانشگاهها و مراکز علمی کشور است. این تاریخ گوشه ای از مبارزه کارگر و توده های محروم برای یک دنیای بهتر٬ یک دنیای شایسته انسان امروزی است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این تاریخ را عمیقا گرامی میدارد.

امروز در شرایطی به استقبال ١۶ آذر می رویم که جهان بیش از هر زمان دستخوش تلاطمات سیاسی تعیین کننده و دورانسازی است. خیزش عظیم توده های مردم در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه از یک طرف و از طرف دیگر شکل گیری جنبش عظیم آنتی کاپیتالیستی در کشورهای غربی دو مشخصه تحولات حاضر و جهان کنونی است.

این تحولات در اولین گامهای خود قادر شدند رژیمهای دیکتاتوری چند ده ساله در مصر و تونس و لیبی را بزیر کشیده و سیمای سیاسی منطقه را کاملا دگرگون کنند. بیداری عمومی٬ بالارفتن سطح توقعات از خود و از جامعه یک نتیجه بلافصل چنین اوضاعی است. این مردم اکنون سهم خود را طلب میکنند. خواستار درهم شکستن مناسبات اقتصادی وسیاسی موجود و فراتر رفتن از وضعیت ناپایدار کنونی هستند. جوامع سرمایه داری در غرب نیز تحت دستخوش تحولات خیره کننده ای شده اند. دول سرمایه داری حاکم در تحمیل سیاست ریاضت کشی اقتصادی٬ تشدید نرخ استثمار و حذف خدمات اجتماعی و رفاهی با مقاومت توده ای مواجه شده اند. جنبش اکثریت ۹۹ درصد علیه اقلیت استثمارگر یک درصد اکنون به یک جنبش اجتماعی در بستر اصلی جامعه تبدیل شده است. مجموعه این تحولات٬ شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه بشری را به شدت دگرگون کرده و یکبار دیگر ضرورت تغییرات انقلابی و رادیکال برای رسیدن به خواستهای دیرینه مردم به جلو صف سیاستهای جامعه رانده شده است.

در متن چنین شرایط جهانی و منطقه ای شما دانشجویان میتوانید پرچمدار دور جدیدی از مبارزه همه جانبه علیه رژیم اسلامی و برای آزادی و برابری و رفاه در جامعه باشید. شما میتوانید بار دیگر پرچمدار مقابله با سیاست ضد انسانی جدایی سازیهای جنسی٬ تبدیل دانشگاه به حوزه خرافات و جهل٬ و سیستم اقتصادی و سیاسی حاکم باشید. ١۶ آذر میتواند آغازگر دور دیگری از مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه در جامعه باشد.

دستتان را میفشارم و برایتان آرزوی موفقیت میکنم.

علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۷ دسامبر ۲۰١١