ایتالیا، ماریو مونتی ادامه قهرمان کوتوله
پدرام نوانديش

 

خبرگزاری یورو نیوز از ارائه پیش از موقع  برنامه ریاضت اقتصادی ماریو مونتی نخست وزیر جدید ایتالیا در روز دوشنبه خبر داد. به دنبال درج این خبر، این مدیای بورژوازی همچنین از تصمیم این قهرمان کوتوله سرمایه داران بر عدم دریافت دستمزد ماهیانه خود به عنوان اولین قدم در اجرای برنامه ضد کارگری ریاضت اقتصادی در ایتالیا یاد می کند .اعلام شده است که دولت بورژواها در ایتالیا قصد کاهش بخشش‌های مالیاتی و اصلاحات نظام پرداخت مستمری را دارد.
 
جدای هرگونه تحلیل تئوریک بر این موقعیتی که بورژوازی در ایتالیا و کشورهایی نظیر ایتالیا بر میلیونها انسان کارگر و کارکن تحمیل کرده و میکند، این بیشرمی ها و این دروغ گویی ها برای اولین بار نیست که شخصی به نام ماریو مونتی، ژست چشم پوشی از دستمزد به خود می گیرند. طبقه کارگر و میلیونها انسان کارکن در ایران، کارتن خوابها، تن فروش های خیابانی، گرسنگان و پابرهنگان، وقتی این بلوف را برای اولین بار از زبان احمدی ی نژاد تیر خلاص زن شنیدند، نمی توانستند این خبر را که احمدی نژاد از دستمزد منصب رئیس دستگاه اجرائی رژیم چشم پوشی کرده را به عنوان خبر خوبی ارزیابی کنند. چرا که این بلوف آغاز مجدد یورش های وحشیانه طبقه بورژوازی و دولت غارتگرشان به سطح دستمزد و معیشت آنان شد. این چشم پوشی از دستمزدهای مناصب غارتگرانه و جنایتکارانه، اسم رمز یورش به سطح معیشت میلیونها انسان کارگر و توده های کارکن در این جوامع است.

با اجرای بخش اول ریاضت اقتصادی در ایران تحت عنوان حذف یارانه ها، بخش بزرگی از طبقه کارگر و توده وسیعی از زحمتکشان، له فقر شديدتر و يا به صف بیکاران و گرسنگان پيوستند. کافی است به نتایج این سیاست رذیلانه و آثار جنایت بار اجرای برنامه ریاضت اقتصادی در جوامع مختلف که دولتهای بورژوا آن را به اجرا در آورده اند ، نگاهی از سر تعمق انداخت تا به عین دیده شود که برای نجات سود دهی شرکتهای استثمارگر و جنایتکار سرمایه داری، چه تعداد انسان کارگر و محروم، از آن حداقل نیازهای یک زندگی بخور و نمیر نیز محروم شده اند. چه تعداد انسان به جرم اعتراض به این سیاست جنایتکارانه روانه سیاه چالها شده و یا مجبور به فرار از دست دژخیمان و حافظان نظم موجود شده اند .آمارها حتی اگر از سوی دستگاههای این دولتها دستکاری شوند، گویای بسیاری از واقعیات تلخ و تکاندهنده ای است که مسبب آن نظام منحطی است که این دول برای حفظ آن از هر جنایتی فرو گذار نبوده و نیستند.  

ماریو مونتی همان راهی می رود  که دولت جنایت کار اسلامى در ایران رفته است و برسرادامه  آن صدها هزار انسان را در اشکال مختلف به نیستی کشانیده است. رژیم اسلامی در ایران و دمکراسی پارلمانی در ایتالیا که آن یکی در ایران سینه چاک او شده و از دریافت دستمزد خودداری کرده و این یکی در ایتالیا سنگ تمام گذاشته و برروی نگرفتن دستمزد پیش از اجرای سیاسی جنایت کارانه ریاضت اقتصادی بورژوازی مانور می دهد، از یک قماش هستند. جنس آنان علاوه بر دروغ گویی و رذالت دارای یک هدف مشترک و آن  حفظ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تداوم کار مزدی است. براى بورژوازى هرگونه تلاش براى پائین نیامدن سود سرمایه داران بر هر اقدام ديگرى ارجحيت دارد. وقتی احمدی نژاد جنایت کار اعلام می کند که از دستمزد صرفنظر می کند در واقع اعلامی بر آن است که برای اجرای برنامه ریاضت اقتصادی حاضر است که دستمزد صدها هزار انسان اعم از کارگر و کارکن را قطع و به تاخیر انداخته و آن را کاهش دهد. ماریو مونتی نیز از این قاعده  سرمایه داری مستثنی نبوده و نیست. همانگونه که دیگر دولتهای جانی این سیستم وارونه از آن مستثنی نیستند .

همانگونه که در نوشتار پیشین اشاره شده بود٬ تمام معجزه این بتمن سرمایه داری بر این اصل استوار است  که به قیمت ستاندن زندگی هزاران انسان٬ سرمایه داری گرفتار در لجن بحران را نجات دهد و در این راستا شتاب به خرج داده و به قول یورو نیوز پیش از موقع طرح ریاضت اقتصادی را برای تصویب در پارلمان ارائه داده است . بیشک ارائه این طرح برای تصویب و اجرا، علاوه بر پیامدهائی که از پیش می توان نتایج آن را به وضوح بر روی زندگی میلیونها انسان کارگر و کارکن ایتالیائی پیش بینی کرد٬ همانگونه که زندگی میلیونها انسان را در ایران تحت تاثیر وحشتناک خود قرار داده است و به دنبال اجرای بخش دوم سیاست ریاضت اقتصادی رژیم سرمایه داران اسلامی این اثرات وحشتناکتر خواهد بود، صف بندی های طبقاتی را به وضوح بیشتری نشان خواهد داد. اتحادیه های زرد مجبور به اتخاذ موضع یا به نفع بورژوازی خواهند شد که در آن صورت طبقه کارگر ماهیت ضد کارگری آنان را بیشتر خواهند شناخت و تشکل های مستقل خود را در برابر سرمایه داران تشکیل خواهند داد. برای این منظور خوب است به موضع ضد کارگری و در جهت منافع سرمایه داران توسط  ماچاگاریا رئیس کنفدراسیون صنعتگران  ایتالیا که از بسته ریاضتی ماریو مونتی جانی حمایت به عمل آورده است نظری بیافکنیم که بی شرمانه اعلام می کند که هیچ جایگزینی برای ریاضت های اقتصادی وجود ندارد .درست همین موضع گیری ها در ایران تحت حاکمیت رژیم سرمایه داران اسلامی در زمان به اجرا درآمدن طرح غارتگرانه ریاضت اقتصادی از سوی بسیاری از مدافعین نظم موجود که اتفاقا "کارگر کارگر" می کردند نیز شنیده میشد. طبقه کارگر ایران چهره کریه آنان را دید .

اکنون که به پدیده های ایتالیا، یونان، اسپانیا و ... نگاه می افکنیم، هم طبقه ای های  رژیم اسلامی ایران را خواهیم شناخت. همان اقدامات، همان یورش ها، همان تاخت و تازها و همان بلوفهای سرمایه داران و حامیان و مدافعین وضع موجود را باز خواهیم شناخت. آنجا ماچاگاریا است و اینجا کسانی که خود را "کارشناس اقتصادی" معرفی می کنند و مقاله های آقای اعتصاب را در پیشینه خود دارند .میتوان از لابلای سخنان و مقالات به اصطلاح منتقدینی که کارگر کارگر می کنند، همان استدلالاتی را دید که تمام آخر حرفشان این است که برای حفظ وضع موجود کارگران بایستی فدا کاری کنند. لیستی از آمار و ارقام در این گونه مقالات سرهم میکنند و می خواهند نشان دهند که عامل معضلات کارگران و مردم، بد اجرا کردن طرح حذف سوبسیدها از سوی دستگاه اجرایی رژیم است و نه سرمایه داری و  طرحهای غارتگرانه که یکی از آنها طرح ریاضت اقتصادی است.  و به همان سیاق خامنه ای را مبرا از جنایات تاکنونی نشان می دهند. رژیم را در شرایطی نشان می دهند که اگر احمدی نژاد را بر دارند، بهتر شده و جامعه روی سعادت به خود خواهد دید.

رژیم اسلامی قریب به 33 سال است در بحران لاعلاجی به سر میبرد و تاکنون هیچیک از نسخه های سرمایه داران و دول بورژوازی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خارج ساختن رژیم اسلامی از این بحران رو به تزاید اثر گذار نبوده است. برای رفع این بحران بايد کلیت رژیم سرمایه داری توسط یک انقلاب عظیم اجتماعی به زیر کشیده شود و دولت انقلابى کارگری يکبار براى هميشه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و کارمزدی را لغو کند. اين تنها آلترناتیو واقعی و انسانی بشریت کارگر و آزاديخواه عصر حاضر است . *

5 دسامبر 2012