کنفرانس ۲ دسامبر ۲۰۱۱
سکولاریسم ابزاری برای آزادی فردی و برابری حقوقی زنان

حزب چپ فرانسه کنفرانسی روز دوم دسامبر ۲۰۱۱ با تم سکولاریسم ابزاری برای آزادی فردی و برابری حقوقی زنان در پاریس سازمان داده است. در این کنفرانس میمونا حجم، آذر ماجدی و پاسکال لو نه اوآنیک بعنوان سخنران شرکت دارند.

از آذر ماجدی بعنوان رئیس سازمان آزادی زن و یکی از رهبران حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای سخنرانی در این کنفرانس دعوت بعمل آمده است. برنامه منتشره توسط حزب چپ تم سخنرانی آذر ماجدی را چنین بیان کرده است:

آذر ماجدی درباره «نمونه ایران، رابطه میان مبارزه برای دموکراسی و آزادی های فردی و مبارزه برای عدالت اجتماعی؛ و دو قطبی فاندامنتالیسم و امپریالیسم» سخنرانی خواهد کرد .

ویدئوی سخنرانی آذر ماجدی و همچنین ترجمه سخنرانی او به فارسی در هفته آینده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت .

دبیرخانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳۰ نوامبر ۲۰۱۱