فریاد 99 درصد:
دولت "عدالت" سرمایه دارن اسلامی باید برود !
پدرام نواندیش

"اين دولت، دولت عدالت است و تا روزى كه من باشم روى عدالت ايستاده‌ام" !

این سخنان احمدی نژاد است که در استان چهار محال و بختیاری، از همان بالای سکوی عدالت انوشیروانی اش ابراز کرده است. براستی این سرزمین از این نمونه عادل ها چه ها که ندیده است. اکنون برای بالا رفتن از این سکویی که احمدی نژاد از فراز آن روی به مردمی که فقر و گرسنگی امان شان را بریده است، اعلام می دارد که تا روزی که باشد بر بام آن ایستاده است! چه جنایت ها و قتل و کشتاری برای بالا رفتن از آن و پایین نیامدن براه نیانداخته و چه عدالت ها که بر پا نکرده اند .

عادلانه سفره میلیونها نفر را خالی می کنند، عادلانه از پرداخت ماهها دستمزد ناچیز کارگران سر باز می زنند تا که عادلانه شاهد بر مرگ و گرسنگی آنان باشند. عادلانه شلاق می زنند، عادلانه اعدام میکنند و بر فرق زنان سنگ می کوبند تا آنان پای از گلیم عدالت، بیرون نگذارند. و چه عدالت ها که هم احمدی نژاد خود یک تنه با کمک دیگر اوباش و ارزال جمع شده در رژیم، قادر به اجرای تمام و کمال آن خواهد بود و با شلیک آخرین بر قلب صدها اعدامی این را به اثبات رسانده است.  نشان داده است که از ابتدا بر فراز چنین سکوی "نه رفیع" عدالتی٬ نه تنها او بلکه تمام عناصر رژیم ایستاده و برای تداوم عدالتشان حاضر به ارتکاب هر جنایتی بوده و هستند.

بشار اسد به فرموده مفتی اعظم سوریه، چشم پزشکی تحصیل کرده است. اما عشق عدالت گستری چنان در او ریشه دوانیده است که وی نیز حاضر به فرود از سکوی آن "رژیم جنایت کار"  نیست. آخرین آمار جان باختگان در سوریه 3500 نفر از سوی سازمان ملل اعلام گردیده است. تانکها و نفربرهای زرهی در خیابان های حمص و دیگر شهرهای سوریه، عدالتی را رقم می زنند که احمدی نژاد ذوق زده در چهار محال بختیاری، نوید ادامه آن را می دهد. همچنان که اشاره شد، رژیم اسلامی سراسر از افراد عادلی همچون خامنه ای و احمدی نژاد تشکیل یافته است که به  فرمان خامنه ای، عدالت ویژه شان را اجرا ميکنند.  

عدالت٬ مثل هر عبارت و واژه قابل احترام در تاريخ بشر٬ در دست سرمايه داران و اوباش اسلامى بى معنى ميشود. آنها بايد بر طبل آدمکشى و استثمار بکوبند که هر عدالتى را ابتدا دفن کرده است. آنها حتى ميان طيف آدمکشان هم عدالت ندارند. عده اى نوکر و گوش به فرمان اند و يکى دو تا آقا و امام و شاه. عدالت بورژوائى وارونه و حافظ منافع عده ای قلیل از افراد جامعه است. اما عدالت کارگرى عليه هر نوع از اين ادعاهاى عوامفريبانه است. عدالت واقعى را طبقه کارگر٬ جنبش ضد کاپيتاليستى که امروز خود را 99 درصد مينامد٬ ميتواند متحقق کند چون عليه بيعدالتى 1٪ است. یعنی این که 99 درصد مردم، عليه آن یک درصد که همه چيز را به تملک خود درآورده و با زندان و پليس و سرکوب و قانون از آن دفاع ميکند٬ هستند.

اما ديگر ترهات امثال احمدى نژاد و آخوندها مردم را هم نمى خنداند. آنها ميدانند کارشان تمام است. بهتر است بجاى اين فرمايشات جل و پلاس شان را جمع کنند چون وقتى مردم سرشان ريختند ديگر سوراخ موش هم گير نمى آيد. دوره برهم زدن این عدالت وارونه فرا رسيده است. این مجریان فقر و اختناق و اسلام و عدالت ارتجاعى شان را باید به زیر کشید. 

کارگران کمونیست و مردم آزادیخواه و برابری طلب، 99 درصد توده های مردم که به خیابانها در سراسر جهان آمده اند، خواهان بر چیدن بساط نظام سرمایه داری هستند. عدالت واقعی همانا به زیر کشیدن تمام و کمال جمهوری وحشی اسلامی٬ نفی نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و کار مزدی٬ و برقراری نظام سوسیالیستى در ایران است .

9 نوامبر 2011