جنبش اشغال گوتنبرگ!
نگین خاتمی

روز 15 اکتبر 2011 اولین آکسیون اعترض جنبش اشغال گوتنبرگ در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد. این جنبش که الهام گرفته از جنبش اشغال وال استریت و جنبشهای مشابه در اسپانیا، یونان،ایتالیا و انگلیس می باشد با پرچم "ما 99 در صد هستیم" در اعتراض به وضع موجود مرکز پاساژ نورداستان را به اشغال خود در آورد. این اقدام الهام بخش اقداماتی مشابه در چند شهر دیگر سوئد شد و قرار است با یک تجمع بزرگ در روز 5 نوامبر وارد فاز و اقدامات بعدی خود شود. اشغال نورداستان جرقه ای بود برای شروع اقدامات مشابه در اعتراض به طرح ریاضت کشی اقتصادی و ایجاد مقاومتهای جدی علیه قطع خدمات اجتماعی. با ضمیه کردن چند عکس بخشی از فعالیتهای اعضاء حزب اتحاد کمونیسم کارگری را در اختیار خوانندگان نشریه قرار خواهم داد.
2 نوامبر 2011