اطلاعیه !

ما جمعی از انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و آنتی کاپیتالیست گروهی در فیسبوک باز کردیم که تصویرِ جهانی "همه دنیا را  تسخیر کنیم" را بهم اتصال دهیم. لطفا در گروه عضو شوید و صفحه را بدوستانتان معرفی کنید

تلاش ما این است که لینک های خبری، عکس و ویدئو را بطور 24 ساعته و از سراسر جهان، روی صفه بگذاریم.  ما را در این امر یاری کنید .

http://www.facebook.com/groups/291045797579943/

 

This anti capitalist group try to connect all people and groups which struggle to achieve freedom and equality .OCCUPY WORLD'S ALL STREETS is for uploading videos, pictures and news about occupy movements .join this group and help us to show the world how big our movement is.