زلزله در ترکيه

ديروز یکشنبه ٢٣ اکتبر٬ زلزلۀ ٢.٧ ریشتری در وان موجب خسارت جانى و مالى گسترده اى شد. بنا به آمار وزارت کشور ترکیه در روز دوشنبه ٢۴ اکتبر٬ تاکنون بيش از ٢١٧ نفر کشته و ١٠٩٠ نفر زخمى شده اند. هنوز تعداد زيادى زير آوار مانده اند و ميزان دقيق تلفات انسانى روشن نيست. زلزله موجب آوارگى وسيع مردم محروم وان شده است. زلزله همينطور موجب وخامت وضعيت معيشتى و آوارگى پناهجويان شده که بخشى از آنها در اين استان اسکان داده شده اند.

دولت مرتجع ترکيه در قبال اين وضعيت و کمک رسانى فورى به مردمى که بدليل زلزله آواره شده اند تاکنون کار جدى اى صورت نداده و زلزله زدگان اعم از پير و کودک و جوان٬ گرسنه و بيخانمان و شک زده در کنار خيابانها و پارکها بدون غذا و پتو به حال خود رها شده اند. در کنار اين مصائب قابل پيشگيرى٬ موجى از تبليغات پان ترکيستى و فاشيستى مشاهده ميشود که روى درد مردمى ديگر از موضعى ناسيوناليستى و ارتجاعى ابراز خوشحالى ميکند.

زلزله ترکيه بار ديگر اين سوال را در اذهان ميليونها انسان برجسته ميکند که چرا با رشد علم و تکنولوژى و توانائى بشر از جمله مقابله با زلزله بايد با هر زمين لرزه تعداد زيادى قربانى داد؟ چرا زمين لرزه هاى مشابه در جاهاى ديگر جهان به چنين فاجعه اى منجر نميشود؟ آيا بجز فقر و عدم امکانات و نظم سرمايه دارى است که زلزله و حوادث طبيعى را به فجايع انسانى مهيب تبديل ميکند؟

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مراتب تسليت عميق و همبستگى خود را با مردم محروم منطقه وان و آسيب ديدگان زلزله اخير اعلام ميکند. در اين فاجعه ما خود را همدرد مردم محروم ترکيه ميدانيم. حزب تبليغات دستجات فاشيستى پان ترکيست را عليه مردم آسيب ديده اين منطقه قويا محکوم ميکند. اين واقعه نشان ميدهد که ناسيوناليسم٬ از هر سو٬ تا چه اندازه ارتجاعى و ضد تمايلات انساندوستانه و برابرى طلبانه است. حزب رسيدگى فورى به آوارگان٬ سازماندهى اسکان و تامين دارو و بهداشت٬ و نجات کسانى که هنوز زير آوار مانده اند را وظيفه فورى دولت ترکيه و سازمانهاى ذيربط ميداند.

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۴ اکتبر ٢٠١١