مرگ دلخراش يک کارگر

از رنج بى پايان تا مرگ در وان اسيد

بنا به اخبار دريافتى٬ على محمدى کارگر شرکت آلومينيوم سازى بر اثر سقوط در وان اسيد جانباخته است. شرکت آلومينيوم سازى پرديس بين جاده تهران - اراک واقع است. على محمدى در قسمت آبکارى و اسيد شوئى اين شرکت کار ميکرد و حين کار بدليل سقوط در وان اسيد جان سپرد. علت سقوط على محمدى به وان اسيد را فقدان امکانات ايمنى کار ذکر کرده اند.  

رنج بى پايان و کار شاق کارگر در نظام کنونى هر روزه با تراژديهاى انسانى تمام ميشود. اين رويدادها "حوادث کار" نيستند. "حوادث" استثنائى بر قاعده است. وقتى هر روز و هر دقيقه کارگر در محيط کار به عناوين مختلف مجروح٬ دچار نقص عضو و مرگ ميشود٬ آنوقت "حوادث کار" تنها عنوانى بى مثما براى سرپوش گذاشتن به اين جنگ و جنايت مستمر سرمايه عليه کارگران است.   

حزب درگذشت دلخراش على محمدى را به خانواده و بستگان و همکارانش صميمانه تسليت ميگويد. حزب ابراز همدردى خود را با خانواده هاى کارگران جانباخته در قتلگاههائى که محيط کار نام گرفته اند اعلام ميکند. يک راه بلافصل مقابله با اين جنايات خواست متحدانه کارگران براى تامين سيستم ايمنى و استاندارد در محيطهاى کار و مهمتر نظارت مستمر نمايندگان کارگران بر آنست. کارگران حق دارند مادام که از ايمنى محيط کار اطمينان ندارند از کار کردن در محيط نا امن خوددارى کنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۶ اکتبر ٢٠١١ – ۴ آبان ١٣٩٠