آخرين اخبار از کشتى کوشا يک
١٣ کارگر کشته شدند

روز پنجشنبه ٢٨ مهرماه حوالى ساعت ۵ عصر٬ شناور کوشا با ٧٣ سرنشين که از سکوهای نفتی دریایی در آبهای خلیج حرکت و مقصد آن بندرعسلویه بود٬ بدليل حمل بار بيش از حد و تعداد سرنشين غير مجاز٬ در ١۵ مايلى ساحل نايبند در بندر عسلويه غرق شد. تا روز جمعه ۶٠ نفر از سرنشينان عمدتا توسط لنج هاى صيادى نجات يافتند اما از سرنوشت ١٣ نفر ديگر اطلاعى در دست نبود. بتدريج اعلام شد که ٧ نفر شامل ۵ کارگر و متخصص متولد ايران و ٢ نفر کارگر و متخصص داراى تابعيت کشورهاى ديگر مفقود و کشته شده اند. اما ۶ غواص و متخصص اهل هندوستان در محفظه اى که تا ٢۴ ساعت اکسيژن داشت گير کرده بودند. اخبار بعدى معلوم کرد که اين ۶ نفر نيز جان سپرده اند و دولت و نيروهاى امداد موجود با توجيه اوضاع بد هوا قيد عمليات نجات را زده و حتى از طرح و پيگيرى جزئيات مسئله ممانعت بعمل آورده اند.

١٣ کارگر ديگر قربانى سود جوئى سرمايه شد. حوادث هميشه ميتوانند رخ بدهند اما شرايط کارى ناامنى که هر حادثه را به يک فاجعه تبديل ميکند را ديگر نميتوان "حادثه" ناميد. اين اشتهاى سيرى ناپذير سرمايه است که روزمره و بدون وقفه از جان انسانها در خدمت تامين سود مايه ميگذارد. مسئول مرگ اين کارگران و از هم پاشيدن خانواده هايشان کسى جز سرمايه داران و حکومت اسلامى نيستند.

حزب درگذشت اين کارگران را به اعضاى خانواده٬ بستگان و همکارانشان صميمانه تسليت ميگويد. پايان دادن به سير قتل کارگران در محيط کار٬ که هر سال به اندازه يک جنگ وسيع و علنى تلفات ميدهد٬ بلافاصله منوط به تغيير شرايط ايمنى کار و کنترل مستمر کارگران بر آن و نهايتا در گرو پايان دادن به نظامى است که کسب سود در محور آنست.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢ آبان ١۳۹۰ – ٢۴ اکتبر ۲۰١١