تظاهرات شورا در مقابل سفارت جمهورى اسلامى
در دفاع از کارگران پتروشيمى و جنبش کارگرى ايران

روز شنبه ١۵ اکتبر٬ بدعوت شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم و پشتیبانی تعدادی از احزاب و سازمانهای چپ، تظاهراتى در دفاع از اعتصاب و مطالبات کارگران پتروشيمى و مطالبات و اهداف جنبش کارگرى در ايران برگزار شد. تظاهرات با خوش آمدگوئى مهرنوش شفيعى از مجريان تظاهرات و سر دادن شعار عليه جمهورى اسلامى و در حمايت از کارگران ايران و آزادى زندانيان سياسى و پخش سرود و موزيک شروع شد.

در ادامه تعدادى از نمايندگان احزاب سياسى و فعالين کارگرى و سياسى حاضر در تظاهرات سخنرانى کردند. سياوش دانشور از حزب اتحاد کمونيسم کارگرى٬ فرهاد شعبانى از حزب کمونيست ايران٬ حامد کیانی از حزب حکمتيست٬ فرامرز قربانى از حزب کمونيست کارگرى٬ بهرام رحمانى از جانب شورا٬ بهروز خباز فعال کارگرى٬ از طرف پناهجویان محمد باقر عابدیان پناهجو از شهر بودين و مژگان و محمد امیری اطلاعیه  سوئدی در حمایت از مبارزات کارگران خوانده شد و سخنانی در حمایت از کارگران ایراد گردید. سخنرانان ضمن ارائه ديدگاه خود مجموعا بر ضرورت حمايت مبارزاتى و عملى از جنبش کارگرى و دفاع از خواست کارگران پتروشيمى بعنوان يک خواست سراسرى طبقه کارگر ايران تاکيد کردند. در طول تظاهرات شعارهائى عليه جمهورى اسلامى و در حمايت از کارگران ايران و اردوى آزاديخواهى سر داده ميشد.

در پايان قطعنامه تظاهرات قرائت شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت و بر تداوم تلاش و مبارزه متحدانه در دفاع از جنبش کارگرى ايران و خواستهاى برحق آن تاکيد شد. در تظاهرات امروز بيش از ١٣٠ نفر شرکت داشتند.

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم در ايران – استکهلم
١۵ اکتبر ٢٠١١

 

ضميمه قطعنامه تظاهرات:

قطعنانه تظاهرات 15 اکتبر

نظر به اینکه کار قراردادی، قراردادهای یکجانبه و سفید امضا، کار کنتراتی و روزمزد اشکالی برای تشدید استثمار طبقه کارگر است؛

نظر به اینکه شرکتهای پیمانی و پیمانکاران و نهادهای واسطه در امر استخدام و تعیین سطح دستمزدها تلاش دارند کارگران را در موقعیت بشدت ناامن شغلی و حقوقی قرار دهند و بخشهای مختلف طبقه کارگر را چه در یک مرکز صنعتی و چه در سطح سراسری متفرق کنند؛

نظر به اینکه تامین امنیت شغلی و برخورداری از دستمزدهاى مناسب و جوابگوی نیازهای زندگی خانواده کارگری از مطالبات سراسری کارگران در ایران است؛

نظر به اینکه تلاش برای متشکل شدن و برپائی تشکل های مستقل کارگری یک خواست دیرینه جنبش کارگری ایران است و هم اکنون تعدادی از فعالین کارگری در زندان بسر میبرند؛

شرکت کنندگان در تظاهرات امروز؛

1 - از مبارزات و اعتصابات برحق کارگران پتروشیمی در تبریز و ماهشهر و آبادان جهت تحقق مطالبه امنیت شغلی قاطعانه حمایت میکنند .

2- لغو شرکتهای پیمانکاری و عدم دخالت آنها در انعقاد قرارداد و تعیین سطح دستمزدها، استخدام رسمی و مستقیم کارگران توسط هر شرکت و مرکز صنعتی، خواست طبقه کارگر ایران و یک جبهه نبرد سراسری کارگران با سرمایه داران و حکومت اسلامی است .

3 - کار قراردادی و موقت، سفید امضا و یکطرفه، کنتراتی و روزمزد باید لغو شود. شرایط کار و چهارچوب قراردادها باید توسط نمایندگان منتخب کارگران و تشکلهای مستقل آنان تعیین و تصویب شود .

4 - ما از تلاش کارگران و فعالین کارگری برای ایجاد تشکلهای واقعی و مستقل کارگری قاطعانه حمایت میکنيم.

5 - ما جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب مستمر مبارزات کارگری و هر مبارزه آزادیخواهانه محکوم و برای آزادی فوری و بیقید و شرط کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و برچیدن زندانهای سیاسی مبارزه میکنيم.

6 - در مقابل سیاست اعمال تفرقه کارفرماها در میان کارگران، تنها سلاح طبقه کارگر اتحاد و تشکل و اعتصاب و اعتراض است. ما اتحاد و منافع عمومی طبقه کارگر را منفعت خود میدانيم و از هر تلاشی برای تقویت یک اتحاد واقعی و مبارزاتی حمایت میکنيم.

7 - ما از مبارزات بخشهای مختلف طبقه کارگر برای افزایش دستمزدها، ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، خواست آزادی و رفاه و تامین یک زندگی انسانی برای همگان حمایت میکنيم.

8 - ما بر تلاش متحدانه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و دفاع از راه حل کارگری در ایران در مقابل راه حلهای سرمایه دارانه و ارتجاعی تاکید میکنيم.

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران - استکهلم
15 اکتبر 2011