گزارشی از پیکت اعتراضی
در ارتباط با روز جهانی علیه اعدام

بنا به فراخوان کمپین مبارزه علیه اعدام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به پرپایی تظاهرات علیه اعدام در کشورهای مختلف٬ تشکیلات کانادا حزب اتحاد کمونیسم کارگری نیز پیکت اعتراضی در ارتباط با این روز در میدان پر رفت و آمد دانداس تورنتو برپا کرد. فعالین حزب تشکیلات کانادا بنرهایی با عنوان "اعدام نه" و "اعدام قتل عمد دولتیست" و بنرهایی با عکسهای مختلفی از صحنه های اعدام و همچنین عکسهای اعدامیونی از کشورهایی چون جورجیای امریکا٬ چین٬ عربستان٬ عراق و بالاخص ایران به نشانه "پایان دادن به اشکال مختلف اعدام در سرتاسر دنیا" به معرض نمایش گذاشتند.

اطلاعیه های حزب در ارتباط با 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام به طور وسیع در بین عابرین پخش شد. فعالین حزب همچنین برای عابرینی که این بنرها توجه شان را جلب میکرد توضیح میدادند که اعدام عملی شنیع و ضد انسانیستو بسیاری از دولتهای سرکربگر از آن بعنوان سرکرب اعتراضات مردم استفاده میکنند. بشریت متمدن قرن بیست و یکم باید با اعتراض گسترده خود به این اقدامات ضد انسانی دولتهای سرکوبگر پایان دهند . *