مرکز مخابرات منطقه 4 تهران
طرح اخراج گسترده کارگران !

بنا به خبر دريافتى٬ در طی جلسه ای که هفته پیش با شرکت نمایندگان شرکتهای انگل پیمانکاری مخابرات تهران از جمله مراکز مخابراتی پیام نور، کاشانی، سعادتنمد و ورد آورد کرج در حضور روسای مخابرات و به زبان سر راست تر پاسدار کمیته چیهای حکومتی در اداره مخابرات برگزار شده است٬ در این جلسه پاسدار جنایتکار صحرایی بعنوان مدیر عامل مخابرات منطقه 4 تهران اعلام داشته است این روال و روش کار کنونی مخابرات برای ما جز زیان و ضرر دهی نتیجه دیگری ندارد. ما باید به سمت استفاده مناسب و بهینه تر از نیروهایمان حرکت کنیم!! چه خبر است بیش از 130 نفر کارگر را در مراکز مخابراتیمان استخدام کرده ایم به اینها (کارگران) پول هم میدهیم!! اما نتیجه کارمان همه اش ضرر و زیان است.

البته منظور این مارمولک سمی در استفاده مناسب و بهینه تر! از نیروها چیزی جز اخراج و بیکار سازی خیل گسترده ای از کارگران و افزایش شدت استثمار و بهره کشی وحشیانه از کارگران نیست. باید کارگران از کار اخراج شوند، باید خانواده های کارگری متلاشی و منهدم شوند، باید درجه و شدت استثمار بیش از پیش افزایش یابد تا از این رهگذر پولهای میلیاردی به جیب سران اوباش و آدمکش حکومت اسلامی سرازیر شود. صحرایی در طی این جلسه پیشنهاد تعدیل و اخراج 80 نفر از کارگران را عنوان نموده و گفته است بنظرم به جای 130 نفر میشود همین کارها را هم با 40 تا 50 نفر کارگر انجام داد. از طرفی پیشنهاد ضد کارگری اوباش اسلامی سودجو با استقبال گرم شرکتهای پیمانکاری روبرو شده است و ظاهرا اعلام داشته اند تا پایان سال بایستی سیاست ضد کارگری اخراج و بیکار سازی حداقل 80 نفر از کارگران اجرایی شود. در چند روز گذشته بعلت دزدی و فساد و افزایش تضاد و شکاف بیشتر در میان جناحهای حکومت اسلامی سرمایه داران بطور ناگهانی صحرایی از مدیریت مخابرات منطقه 4 تهران برکنار شده است. اما علیرغم برکناری این جانور فاسد توسط دیگر فرماندهان جانی و دزد سپاه پاسداران در مخابرات اعلام شده است سیاست و طرح صحرایی برای اخراج و بیکار سازی کارگران همچنان به قوت خود باقیست .

انتشار خبر طرح اخراج گسترده کارگران در میان کارگران مراکز مخابراتی یاد شده توسط عمال حکومت بشدت خشم و انزجار و تنفر را علیه حکومت اسلامی دامن زده و کارگران اعلام داشته اند در صورت اجرای این سیاست سود جویانه و ضد کارگری درس مناسب و درخوری به حکومت اسلامی و عواملش خواهند داد

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ مهر ١۳۹۰ – ۵ اکتبر ۲۰١١