حضور فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری
در تجمع اعتراضی تورنتو بر علیه قطع خدمات اجتماعی در کانادا

دنیا دورانی تاریخساز و پرتلاطمی را از سر می گذراند. دورانی که بحران اقتصادی تمامی دول سرمایه داری جهان را به گونه و ابعاد مختلف در برگرفته است. در ژرفای این بحران ما شاهد تلاش سبعانه حکومتهاى سرمایه داری برای برون رفت از بحران هستیم. سیاست های استثمارگرایانه نظام سرمایه داری از اروپا و آمریکا تا خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای فقر زده٬ همه تلاش حاکمان زور و سرمایه است که هدفى جز گذاشتن بار بحران اقتصادی روى دوش طبقه کارگر ندارند و اين سياست را بوسیله گسترش فقر و فلاکت٬ بیخانمانی٬ بیکاری٬ قطع خدمات اجتماعی و کاهش و انجماد دستمزدها پيش ميبرند.

از طرف دیگر کارگران و توده های زحمتکش و ستمدیده در نقاط مختلف دنیا با اعتراضات گسترده خود به مقابله برخاسته اند. دوره بیدار شدن و به خود آمدن و عروج اعتراضات ميليونى و گسترده را شاهد هستيم و جنبشهایی عظیم برای عقب راندن و به زیر کشیدن حکومتهاى سرمايه دارى بميدان آمده اند. کانادا با دولت دست راستی استفان هارپر هم همان کارى را ميکند که اسلاف او در ديگر جاهاى دنيا مشغول آنند. هجوم به وضعیت معیشتی مردم٬ بیکار سازى٬ بیخانمانی و قطع پی در پی خدمات اجتماعی عرصه را برکارگران و مردم زحمتکش کانادا تنگ کرده است .

در این راستا در تاریخ 26 سپتامبر تعدادی از سازمانها و فعالین سیاسی اجتماعی فراخوان اعتراضی برعلیه سیاستهای دست راستى و مزورانه دولت هارپر و شهردار متبوعش راب فورد ترتیب دادند. این تجمع اعتراضی در سیتی هال تورنتو با حضور چند هزار نفر صورت گرفت. فعالین سیاسی و اجتماعی مختلفی در این تجمع سخنرانی کرده و خواستار جلوگیری از قطع خدمات اجتماعی در تورنتو شدند. مردم شعار میدادند: "ما برای فروش نیستیم"٬ "فورد میگه صرفه جوئى٬ ما میگیم مقابله ميکنيم" و"شهر مال کیه٬ شهر مال ماست".

فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری با برافراشتن بنر "مرگ بر سرمایه داری و زنده با سوسیالیسم" با تصوير کارل مارکس در اين اعتراض شرکت کردند. اين شعار با استقبال و توجه قابل ملاحظه حاضرین روبرو شد. خانمى از ایده نوشتن این شعارها و آوردنش در این تجمع ابراز خوشحالی کرد. تعدادی دیگر از تجمع کنندگان خواستار حمل بنر شدند و تمامی مدت تجمع آن را دست بدست بر افراشته نگه داشتند. سپس یکی از سخنرانان از تجمع کنندگان خواست که همه در يک زمان به شهردار تورنتو پيام به صورت تکست بفرستند و اعتراض خود به قطع خدمات اجتماعی را اعلام کنند .

در این تجمع اعتراضی فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری با استفاده از بلندگو مرتبا شعار مرگ بر سرمایه داری و زنده باد سوسیالیسم سر ميدادند و با شعارها و بنر حزب براين واقعيت تاکيد ميکردند که اگر میخواهيم فقر نباشد٬ اگر میخواهيم بیکاری نباشد٬ اگر میخواهيم بی خانمانی نباشد٬ اگر میخواهيم آموزش و بهداشت و دیگر خدمات اجتماعی رایگان و در اختیار همه به طور یکسان قرار گیرد٬ تنها و تنها یک راه حل وجود دارد: نابودی نظام سرمایه داری و برقراری نظام سوسیالیستی .

این تجمع با خواندن ترانه ای که در ارتباط با این اعتراض سروده شده بود به پایان رسید .   

                                           
مرگ بر سرمایه داری٬ زنده باد سوسیالیسم!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکيلات کانادا