عليه جمهورى اسلامى و مدافعان خمينى بميدان بيائيد!

در دوره قبل جناحى از حکومت اسلامى تعدادى از کادرهاى خود را براى "رهبرى و سازماندهى" ايرانيان به خارج کشور اعزام کرد تا در کنار سفارتخانه ها و جاسوسان رسمى فضاى خارج را کنترل کنند. سازگارا٬ گنجى٬ کديور٬ مهاجرانى٬ سروش٬ عبادى٬ و اخيرا اردشير امير ارجمند و مجتبى واحدى بعنوان "مشاوران ارشد موسوى و کروبى"٬ از جمله کسانى هستند که با حمايت رسانه هاى هميشه نوکر اسلام و ارتجاع از نوع بى بى سى و صداى آمريکا٬ با پرچم  "اصلاحات دينى" و سياهى لشکر جريانات مفلوک ملى اسلامى٬ تلاش دارند فضاى سياسى خارج کشور را قالب زنند. بخشى از اينان تا آنجا پيش رفته اند که در متن تحولات منطقه اى و جهانى تلاش دارند در نقش چلبى هاى اسلامى بعنوان "آلترناتيو و رهبر" براى مردم تحت اسارت جمهورى اسلامى ظاهر شوند!

تقابل باندهاى حکومتى برسر بقاى نظام منحط اسلامى و تقسيم قدرت و منافع اقتصادى ربطى به منافع کارگران و مردم آزاديخواه ايران ندارد. کسانى که دوره هاى متمادى بعنوان عناصر نظام اسلامى خدمت کرده اند و در جنايت و تحميل فقر و سرکوب کارگران و اعمال زن ستيزى و آپارتايد اسلامى شريک بوده اند٬ کسانى که هنوز پرچم اين نظام ننگين اسلامى را بدوش ميکشند٬ کسانى که هنوز وعده دوران خمينى و اجراى قانون اساسى ارتجاعى جمهورى اسلامى را به مردم وعده ميدهند٬ درست مانند خامنه ايها و احمدى نژادها و برادران قاتل حکومتى شان ربطى به مبارزه و خواستها و منافع کارگران و اکثريت مردم ايران ندارند. اين جماعت نه در موضع سخنرانى و "رهبرى سياسى" بلکه بايد پاسخگوى جنايات بيشمارى باشند که دسته جمعى عليه مردم ايران کرده اند.

ايرانيان آزاديخواه٬ سرنگونى طلبان٬ کمونيستها و انقلابيون!
بايد با صفى محکم و قاطع عليه مانورهاى تبليغاتى و تحرکات مزدوران حکومت اسلامى اعم از مدافعين خامنه ايها و احمدى نژادها و باندهاى اسلامى طرفدار خمينى و قانون اساسى اسلامى ايستاد. نبايد اجازه داد استانداردهاى سياسى تا اين حد پائين بيايد که بخشى از حکومتيها در داخل مشغول سرکوب باشند و بخشى ديگر در هيئت "اپوزيسيون" بعنوان "رهبران" مردم ظاهر شوند. بايد قاطعانه به افشاى اين جماعات٬ نقش شان در سرکوب بديهى ترين آزاديهاى شهروندان٬ نقش شان در دفاع از ارکان حکومت اسلامى٬ و تلاششان براى بسيج مردم در خدمت اين نظام منحط بميدان آمد. فراخوان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به نيروهاى انقلابى و کمونيستها و ايرانيان آزاديخواه اينست که قاطعانه به افشاى سياسى تحرکات اين باندهاى اسلامى و جريانات توده اى – اکثريتى و جمهوريخواه موئتلف شان بپردازيد و اجازه ندهيم که مدافعان رنگارنگ جمهورى اسلامى و خمينى قاتل در خارج کشور دست به مانور سياسى بزنند.

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ سپتامبر ٢٠١١ – ٢٨ شهریور ١٣٩٠