عليه حضور احمدى نژاد تير خلاص زن
رئيس دولت شکنجه و تجاوز در نيويورک اعتراض کنيد !

احمدى نژاد براى شرکت در اجلاس سازمان ملل عازم نيويورک است. ما از سازمانى که امثال احمدى نژادها و قذافى ها را بعنوان "نماينده مردم" ميپذيرد و به آنها تريبون ميدهد تا از دنيا طلبکار شوند٬ انتظارى نداريم. ما از دولتهائى که با غرولند بدتر از احمدى نژادها را تر و خشک کردند و ماموريت شان امضاى چند قرارداد براى کمپانيهاى سرمايه دارى است انتظارى نداريم. ما نه مشاور سياسى ميزبانان مرتجع سازمان ملل هستيم و نه ميهمانان مرتجع ترى مانند احمدى نژاد .

اما يک حقيقت ساده وجود دارد که جهان نميتواند رويش را از آن برگرداند: احمدى نژاد رئيس جمهور دولتى آدمکش و ضد آزادى است. او رئيس جمهورى حکومتى است که فرمان تير و تجاوز و قتل تعداد بيشمارى از مردم معترض را صادر و اجرا کرده است. او رئيس مافياى متجاوزين و شکنجه گران و قاتلين حرفه اى است. او کسى است که جوانان ١٧ تا ٢۵ ساله را تکه پاره کرد تا حکومت اسلامى بتواند براى دنيا قلدرى کند. هر دولتى که صريح و بدون ابهام جنايات جمهورى اسلامى را محکوم نميکند٬ هر دولتى جمهورى اسلامى را برسميت ميشناسد و سران آنرا در مجامع جهانى ميپذيرد٬ تلويحا کنار جمهورى اسلامى و بر عليه مبارزه مردم ايران براى نفى اين ارتجاع قرون وسطائى است .

روى سخن ما با کارگران و مردم آزاديخواه دنيا است. عليه حضور احمدى نژادها در "سازمان ملل" همين اردوى سوم بايد بلند شود و نيويورک و جهان را به صحنه اعتراض تبديل کند. خواستهاى اردوى آزادى و برابرى ساده و روشن است: از يک جناح حکومت براى بقاى اين نظام حمايت نکنيد! نمايندگان جمهورى اسلامى را از تمام نهادهاى جهانى بيرون کنيد! روابط سياسى و ديپلماتيک با جمهورى اسلامى را قطع کنيد! سفارتخانه هاى رژيم را ببنديد! حسابهاى بانکى عناصر جمهورى اسلامى را مسدود کنيد! احمدى نژاد و سران حکومت اسلامى در سه دهه گذشته مسببين جنايت عليه مردم بيدفاع هستند و بايد بجرم جنايت دستگير و محاکمه شوند!

ايرانيان آزاديخواه خارج کشور !
زمين را زيرپاى احمدى نژاد و کل جمهورى اسلامى در نيويورک داغ کنيد! همه جا عليه جمهورى اسلامى به اين مناسبت تظاهرات و اعتراض برپا کنيد! سياست مماشات با جمهورى اسلامى را از هر سو افشا و عقب برانيد! خواهان آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى شويد! صداى مردم آزاديخواه ايران و مبارزه براى آزادى و برابرى و رفاه شويد !

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ سپتامبر ٢٠١١ – ٢٨ شهریور ١٣٩٠