گزارش سالانه دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
در خصوص اوضاع پناهندگی در ترکیه در ماه اکتبر 2011 منتشر میشود

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، پس از انتشار گزارش سالانه خود در خصوص کشور یونان،  به زودی و با کمک سازمانهای مدافع حقوق انسان در ترکیه، از جمله سازمان هلسینکی و سازمان حقوق بشر ترکیه، گزارش سالانه خود را در خصوص اوضاع وخیم پناهندگی در  کشورترکیه، به زبانهای فارسی، انگلیسی و ترکی، منتشر میکند.

ما از تمامی سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی و همچنین پناهجویان مستقر در ترکیه، میخواهیم تا با ارسال اخبار و گزارشات مستند و مستدل از اوضاع پناهندگی در ترکیه، ما را در به سرانجام رساندن این مهم یاری برسانند.

آدرس تماس با دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری:
سیروان قادری
0044 74275 60434
sirvan_qaderi@yahoo.com

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
سپتامبر 2011