ادعاى کذب٬ منابع کذب تر!
سياوش دانشور

گاهنامه "به پيش" که بقول آذر ماجدى "به پس وصف حال تر است"٬ و سايتهاى شبه سوسياليست جانبى٬ مرتبا و به هر بهانه اى و تحت نامهاى يکبار مصرف اکاذيبى به منصور حکمت نسبت ميدهند. اين تحليل هاى پوک و بى اساس تکرارى که همه از يک ادبيات و عبارات کليدى استفاده ميکنند٬ اينبار در شماره ۶٧ اين نشريه با امضاى "م. زنده رودى" و با عنوان "فعالیت جنبشی یا کار برنامه دار و حزبی؟" تکرار شده است.

"م. زنده رودى" که تا حالا کسى از ايشان پنج خط در دفاع از کارگر و کمونيسم و مارکسيسم نديده است٬ ناگهان حکم به "غير کارگرى" بودن کل چپ ميدهد٬ اکاذيب خود را تحت عنوان "نقل به معنى" راجع به منصور حکمت و مبحث "حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه" تکرار ميکند٬ اما با بخش ديگرى از "همان چپ غير کارگرى" با زبان هم خانواده و "کمونيستها" و "جنبش کمونيستى" صحبت ميکند! و بالاخره براى اثبات ادعاهايشان بطور مشروح٬ جماعت را به جزوه کات و پيست رضا مقدم و جزوه ايرج آذرين رجوع ميدهد.

همانطور که از عنوان مقاله اش پيداست ظاهرا ايشان با گرايشى که به "کار حزبى" قائل نيست و "کار جنبشى" را تبليغ ميکند بحث دارد. اين ادعا را البته نبايد جدى گرفت چون نه ايشان و نه "منابع" شان فاقد برنامه حزبى و سياست قابل دفاع و نفوذى در جنبش کارگرى هستند. دوستان و متحدين سابق آقايان آذرين و مقدم نيز با تکرار بقول "م. زنده رودى" همين "ترهات" عليه منصور حکمت خود را معنى ميکنند. هر چند که چشم ديدن همديگر را ندارند و هر کدام ديگرى را "چپ غير کارگرى"  مينامد. از اين بگذريم که تاکنون دسته جمعى هيچ گلى به سر طبقه کارگر نزده اند. اگر قبول کنيم که بحث نقد "کار جنبشى" انعکاسى از شکست پروژه "بسوى حزب" اين محفل دو خردادى باشد٬ اما هدف اصلى نشر اکاذيب عليه منصور حکمت است. براى اين جماعات "رفع منصور حکمت" جوهر تبئين "هويت سوسياليستى" شان شده است!

آقاى آذرين٬ مقدم٬ و ساير امضاهاى تاکنونى و منبعد!
ادعاهاى کذب شما با مباحث مکتوب منصور حکمت و حزب ما پاسخ گرفته است. معضل شما و همه کسانى که در باره منصور حکمت استدلالهاى مشابهى دارند بد فهمى نيست٬ نفرت است. نفرتى شخصى و زشت که براى بروز خود هر معيار ساده اخلاقى و سياسى را زير پا ميگذارد و ناتوانى سياسى اش را با اشاعه دروغ و نشر اکاذيب عليه منصور حکمت استتار ميکند. فکر ميکند در عالم سياست کسى شدن و حرف خود را به کرسى نشاندن بدون "رفع منصور حکمت"٬ بدون "عبور از منصور حکمت" عملى نيست. منصور حکمت قابل مراجعه و مکتوب و مدون است. براى هر کسى که وجدان علمى و حقيقت جوئى را به مصالح خرد سياسى و فرقه اى و کمپلکس هاى فردى نفروخته باشد٬ منصور حکمت واقعى و کارنامه و پراتيکش موجود است و ميتواند با ادعاهاى مخالفين غير سياسى منصور حکمت مقايسه و بررسى شود. شماها٬ همين جا کم مى آوريد. آخر چطور ميتوان با تئورى دو خرداد٬ با تئورى "جنبش پايدار اصلاحات"٬ سکتاريسم شديد در ميان همان "چپ غير کارگرى" و "مدافع کار جنبشى"٬ دعوت کارگران به موئتلف بخشى از بورژوازى شدن بنام "مارکسيسم"٬ عملکرد ارتجاعى و توده ايستى عليه مخالفين سياسى و دانشجويان چپ٬ و کمپين نفرت از منصور حکمت حزب "کارگرى و سوسياليستى" ساخت؟ اگر معضل منصور حکمت و تاثير نگرش و سياستهايش در جنبش کارگرى و کمونيسم ايران و در قلمرو سياست با کمپين ليچار و قمپز در کردن و انتشار دو جزوه برطرف ميشد٬ بسيار زودتر از شماها همان سران و ايدئولوگهاى "جنبش اصلاحات" کرده بودند!

باور کنيد داريد عمر خود را تلف ميکنيد. شماها که توان عينى متحد نگهداشتن محافل ١۵ نفره و ٧ نفره و کمتر را نداريد٬ شماها که بجز سياست تفرقه و جنگ فرقه اى و بحثهاى بيربطى که با آرم "کارگرى" مزين شده اند کارنامه اى نداريد٬ نميتوايند با کمپين ترور شخصيت و نشر اکاذيب٬ منصور حکمت و نگرش کمونيستى کارگرى اش را از صحنه کنار بزنيد. منصور حکمت٬ مستقل از اينکه هر کسى تا چه اندازه موافق و يا مخالف ديدگاهايش است٬ بطور ابژکتيو کمونيست انقلابى اى است که توانائى رهبرى٬ شکل دادن به بزرگترين جريانات کمونيستى ايران٬ تئوريسين مارکسيست و شکل دهنده به ترند سياسى معتبر و با نفوذ٬ با تاثيرات جدى و ديرپا در سياستهاى اپوزيسيون ايران و منطقه بوده است. شماها اما نميتوانيد روى پاى خودتان و بر اساس ديدگاهها و پراتيک متمايزتان حتى به جريانى شبه انقلابى و شبه کارگرى شکل دهيد٬ نه فقط تاکنون نتوانسته ايد بلکه همان معدود افراد هم محفلى تان را نتوانستيد متحد نگهداريد. سياستها و تحليل ها و ارزيابى هايتان که امروز بايد بيشترشان را دور بريزيد بجاى خود. آيا واقعا فکر ميکنيد با اين ظرفيتها که تاکنون نشان داده ايد٬ ميتوانيد حتى به جنگ سايه منصور حکمت برويد؟

معضل شما همان است که منصور حکمت در يادداشت کوتاه "ناقهرمانان" بيان کرد. سياستها و عملکرد و مشغله هاى محفلى و پراتيک واقعى شما قد و قامت تان را خوب نشان ميدهد. با اين قواره و "خوشنامى" که براى خود ببار آورده ايد٬ نميتوان به جنگ منصور حکمت رفت. کمى جدى باشيد٬ کمى رشد کنيد!

١۴ سپتامبر ٢٠١١