کارگران گونى بافى مجتمع صنعتى سما
حقوق معوق٬ تعطيلى کارخانه

بنا به خبر دريافتى٬ کارگران اين کارخانه در آستانه بيکارى کامل قرار دارند. کارگران اين شرکت از فروردين ماه سال جارى تاکنون تنها يکماه حقوق دريافت کردند. حقوق سه ماه ارديبهشت و خرداد و تير به اضافه عيدى و سنوات را هنوز دريافت نکردند. (طبق قانون کار سنوان معادل يکماه حقوق در ازاى يکسال کار و عيدى به ازاى هر سال کار شامل دو ماه حقوق است) کارگران قصد داشتند که براى دريافت حقوق هايشان دست به اعتراض بزنند اما هفته گذشته يکى از مديران کارخانه به کارگران گفته بود که تا پنجشنبه منتظر باشند تا حقوق هايشان را بگيرند. کارگران تا پنجشنبه صبر کردند اما با تعطيلى کارخانه مواجه شدند. بيش از يک هفته است که کارخانه تماما تعطيل شده است. کارفرما با نصب اطلاعيه اى به درب ورودى با بهانه "گرماى هوا و ماه رمضان" تعطيلى کامل و دو ماهه کارخانه را اعلام کرده است. کارگران روز بعد و با روبرو شدن با اين تصميم کارفرما به منازلشان برگشتند. اما در تجمع و جلسه اى که برگزار کردند متفق القول بودند که اين اقدام ترفندى است که قرار است تعطيلى تدريجى و کامل کارخانه را در پى داشته باشد.

مجتمع صنعتى سما سنندج در حال حاضر ۶٠ کارگر دارد که در سه شيفت ٢٠ نفره که هر شيفت در دور کار دو روز در هفته کار ميکنند. قراردادهاى همه کارگران سفيد امضا است. کارفرماى اين شرکت مجتبى حسين سماى نام دارد. کارخانه در حال حاضر توليدى ندارد و کارگران که سر کار حاضر ميشوند٬ عمدتا اگر کارى در زمينه ساختمانى و تعميرات باشد انجام ميدهند. بحث کنونى اينست که مجتمع ورشکست شده و کلى به بانکهاى صادرات و ملت و صنايع بدهکار است. طبق آخرين اخبار حکم توقيف اموال مجتمع بدست مدير کارخانه رسيده است. همينطور تعدادى از کارمندان و کارکنان بخش ادارى مجتمع با مديريت تسويه حساب کردند. مشغله و دغدغه اصلى کارگران اين شرکت تعطيلى و بيکارى دسته جمعى آنهاست.

بخشى از کارگران مايل به اجتماع در مقابل نهادهاى دولتى مانند استاندارى و اداره کار هستند و تاکنون طى روزهاى اخير نيز به طور فردى و چند نفره مراجعه کردند. اما بيشتر کارگران با توجه به تجربه تاکنونى و بى اعتمادى شديدى که بين کارگران به اداره کار وجود دارد٬ تمايلى به تجمع در مقابل اداره کار ندارند. لازم به ذکر است که به کارگران اعلام شده که طى اينمدت که کارخانه تعطيل است بيمه بيکارى به آنها پرداخت نخواهد شد. يعنى از هر حقوقى کارگران محروم اند. حتى حقوقهاى معوق هم پرداخت نشده است. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ مرداد ١۳۹۰  - ١٠ اوت ۲۰١١