جلسه سياسى حزب در گوتنبرگ سوئد

بدعوت تشکيلات سوئد حزب روز شنبه ۶ اوت جلسه سخنرانى و گفت و شنود با شرکت آذر ماجدی و سیاوش دانشور از اعضاى رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری برگزار شد.

جلسه با خوش آمد گویی کریم نوری و سخنرانی آذر ماجدی شروع شد. آذر ماجدی در باره ماهيت رويدادهاى سياسى در خاورميانه و شمال آفريقا٬ کشورهاى اروپائى و اخيرا اسرائيل صحبت کرد. آذر ماجدى ضمن بررسى اين تحولات٬ اهميت جهانى و تاثيرات آن٬ دلائل پايه اى و اساسى آنرا واکنش توده هاى کارگر و زحمتکش به بحران جهانى سرمايه دارى عنوان کرد و در باره کمبودها٬ نقاط قوت و ملزومات پيروزى آن و سياست حزب سخن گفت.

سياوش دانشور در باره تحولات سياسى ايران٬ ماهيت جنگ جناح ها٬ چرخشهاى نيروهاى اپوزيسيون اعم از راست پرو غرب و ملى اسلامى تا چپ راديکال٬ حقانيت سياستهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و دورنماى اين تحولات٬ و سياست حزب براى بسيج نيروى سرنگونى جمهورى اسلامى و برپائى يک انقلاب کارگرى و کمونيستى صحبت کرد.

در ادامه بحث گرم و صميمانه اى در سالن پيرامون سوالات متعدد شکل گرفت. همينطور بدنبال فراخوان کمک مالى به حزب توسط آذر ماجدى مبلغ ١٠۴٠ کرون کمک مالى در جلسه جمع شد. جلسه با بحث و گفتگو شرکت کنندگان و پانل تا ساعت ٨ شب ادامه يافت. براى شنيدن مشروح سخنرانيها به سايت حزب مراجعه کنيد. 

 

مرگ بر جمهورى اسلامى !
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى !
زنده باد جمهورى سوسياليستى !

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – واحد سوئد
٩ آگوست٢٠١١