سخنرانى آذر ماجدى در آمستردام

   

 

روز ٢٣ ژوئيه بدعوت واحد هلند تشکيلات خارج کشور حزب جلسه اى سياسى با عنوان "بهار عربى"٬ مردم چه ميخواهند؟ نقش جنبش اسلام سياسى" برگزار شد. سخنران اين جلسه آذر ماجدى عضو رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بود.

آذر ماجدى در مورد بحران سياسى و اقتصادى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا گفت اين رويدادها نتيجه بحران اقتصادى جهان سرمايه دارى است. بحرانى که نه فقط اين کشورهاى استبداد زده بلکه کشورهاى غربى را در کام خود کشيده و هر روز بر ابعاد آن افزوده ميشود. مردمى که توسط رسانه ها به "کشورهاى اسلامى" منتسب شده بودند و حتى کشورى مثل تونس که از آن بعنوان جزيره ثبات سرمايه ياد ميشد٬ در ابعاد توده اى و با سمبل نان عليه فساد و ديکتاتورى و حاکميت سرمايه در اين کشورها به ميدان آمدند. خواست مردم همه جا روشن است و آزادى ميخواهند٬ رفع تبعيض و برابرى ميخواهند٬ رفاه و تامين زندگى و بقول خودشان عدالت اجتماعى ميخواهند. اما رسانه هاى غربى و دولتهاى سرمايه دارى تلاش دارند خواست واقعى مردم را تحريف کنند و دمکراسى را در مقابل شان بگذارند. مردم ميگويند آزادى٬ آنها ميگويند دمکراسى! اين تلاشها و همينطور قالب کردن بخشى از حاکميت قبلى و عناصر خودشان براى اينست که روند تحولات را کنترل کنند. البته هنوز موفق نشدند. مثلا در مصر مجددا مردم بميدان آمدند و شعار آزادى و عدالت اجتماعى ميدهند. در کشورهاى ديگر هم وضع کمابيش همين است. وضعيت کشورهاى اروپائى هم هر روز وخيم تر ميشود و کارگران ناچار شدند اعتراضاتشان را در يونان و اسپانيا و انگليس و پرتقال و غيره در ابعاد جديدى آغاز کنند. موقعيت ايران بدرجه اى فرق ميکند اما ايران نيز از تاثير اين تحولات کنار نمانده است.

آذر ماجدى در مورد دمکراسى اشاره کرد که پاسخ اين مردم و اين اوضاع دمکراسى نيست. دمکراسى در مهد آن به فساد تمام عيار و بيحقوقى و تعرض سرمايه به شهروندان تبديل شده است. اين واقعيت دمکراسى است و معناى آن در کشورهاى خاورميانه همين دولتها است که ميخواهند به اعتراض مردم حقنه کنند. پاسخ از نظر ما سوسياليسم است پاسخ تلاش مستقيم توده مردم انقلابى و طبقه کارگر براى به کرسى نشاندن خواسته هاى خود است. اين بحران جهانى دو راه حل بيشتر ندارد: يا سرمايه دارى با همين دمکراسى به قيمت نابودى طبقه کارگر و تحميل فقر و فلاکت شديد بحران را پشت سر ميگذارد و يا چپ پاسخ بحران را با سوسياليسم ميدهد. موانع راه حل چپ کم نيستند اما سوسياليسم بعنوان يک راه حل بيش از هر زمانى عملى است.

در پايان آذر ماجدى بدنبال اظهار نظر حضار به شوالات طرح شده پاسخ داد.

 

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٧ ژوئيه ٢٠١١