يادداشت سردبير٬ شماره ٢١٠
سياوش دانشور
دمکراسى پليسى

پرونده ”شنود گيت“ در انگلستان جنجالى بپا کرده است. ظاهرا ۴ سال است که مکالمات خصوصى مردم را بدون اجازه و اطلاع آنها گوش ميدهند. کسى نميداند که اطلاعات بدست آمده براى چه کارى و چه معاملاتى استفاده شده ست. در سوئد سالهاى طولانى است اين اقدام انجام ميشود و در دو سه سال گذشته آنرا علنى کرده اند که مکالمات شهروندان کنترل ميشود .

دمکراسى هرچه بارش کنيد بالاخره سيستم سياسى اى است که حکومت نامشروع اقليتى بورژوا را طى پروسه فرمال انتخاباتى مشروعيت ميدهد. دمکراسى در دو دهه اخير بجز با بمباران و موشک کروز و راسيسم و به پارلمان آوردن فاشيستهاى دمکرات و سلب حقوق مدنى معنى نداشته است. پرونده ”شنود گيت“ گوشه کوچکى از واقعيات دمکراسى در دنياى امروز است. در انگلستان حزب ليبر در مقام شاکى و اپوزيسيون اسکاندال حزب ليبرال ظاهر ميشود و در سوئد حزب سوسيال دمکرات بانى اين جاسوسى از شهروندان و حزب محافظه کار ادامه دهنده آنست. وقتى منفعت بورژوازى در ميان باشد٬ و بويژه اگر تروريسم اسلامى که هر روز با بودجه حضرات پروار ميشود بهانه بدست دهد٬ آنوقت بايد انتظار بيشتر از اينها را داشت .
 
اين دمکراسى واقعى و عينى و موجود است که در اسپانيا و فرانسه و يونان تا کمى شهر شلوغ ميشود٬ به شاگرد ديکتاتورهاى مشهور تبديل ميشود و از هر اقدامى براى سرکوب و دفاع از منافع بورژوازى کم نمى آورد. شنود مکالمات مردم جزو کوچکى از سرکوب سيستماتيک و بيحقوقى مردم در دمکراسى پليسى است. *