در پایان یک کمپین موفق
علیه اعدام – علیه رژیم صد هزار اعدام

کمپین گسترده "علیه اعدام – علیه رژیم صد هزار اعدام" در فاز کنونی آن با برگزاری تظاهرات و میزهای اطلاعاتی در روز دهم اکتبر به پایان رسید. مایلم از جانب حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی کسانیکه که برای لغو مجازات شنیع اعدام و برای در هم کوبیدن بساط اعدام جمهوری اسلامی تلاش کردند، تشکر کنم.
این کمپین تا همین جا پیروز شده است. این کمپین توانست مهر خودش را بر تحولات و سیمای جامعه ای که در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرده است، برای سرنگونی اش تلاش میکند، حک کند. این کمپین توانسته است نه تنها چوبه های دار اسلامی را بلکه نفس عمل اعدام را در جامعه به یک تابو در زندگی تبدیل کند. اکنون با اطمینان خاطر بیشتری میتوان گفت که یک مشخصه جامعه فردای ایران، ممنوعیت مجازات اعدام و نبودن اٽری از بساط قتل عمد دولتی خواهد بود.
دوست دارم تاکید کنم آنچه که ما به سرانجام رساندیم یک مبارزه تاریخی بود. آیندگان به این مبارزه رجوع خواهند کرد. این مبارزه را نقطه عطفی در تغییر کاراکتر سیاسی توده های وسیع مردم قلمداد خواهند کرد. ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ فقط یک روز عادی در تاریخ جامعه بشری نیست. روزی است که یک تلاش معین بشریت متمدن به ٽمر نشست. لغو مجازات اعدام اکنون به یک مشخصه زندگی سیاسی جامعه تبدیل شده است.
برای ما در حزب اتحاد کمونیسم کارگری مایه خوشحالی بسیاری است که در این مبارزه شاهد بودیم که چگونه ما و کل اردوی کمونیسم کارگری در پیشاپیش صف مبارزه برای لغو مجازات اعدام قرار گرفت. ما خوشحالیم که مبتکر این کمپین بودیم. خوشحالیم که تلاش بسیاری در به میدان کشیدن نیروهای بسیاری در این مبارزه انجام دادیم. خوشحالیم که در سازماندهی یک حرکت اجتماعی موفق شدیم.
آنچه در این کمپین صورت گرفت تنها گوشه ای از قدرت عظیم کمونیسم کارگری در تاٽیر گذاری بر افکار عمومی جامعه، پلاریزه کردن این افکار در راستای استقرار یک جامعه مبتنی بر آزادی، برابری و رفاه انسانهاست. این پیروزی را مدیون تلاشهای تک تک شما عزیزانی هستیم که در این مبارزه به هر شکلی که توانستید شرکت کردید. دستتان را به گرمی میفشاریم.
اما کار ما تمام نشده است. این پیشروی تنها سکوی پرش برای تعرض گسترده بمنظور در هم کوبیدن بساط اعدام رژیم اسلامی است. این مبارزه را باید در گسترده ترین سطح به پیش برد.علی جوادی
دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۰ اکتبر ۲۰۰۷