جوانان ترکیه بار دیگر به میدان نبرد آمدند

 

جوانان ترکیه بار دیگر با اتحاد با مردم ستمدیده دیگر کشورها به میدانهای نبرد آمدند و مطالباتشان را طلب نمودند. نوزدهم ژوئن ساعت 19:00 در ادامه ی تحصن سه روزه شان در میدان تاکسیم شهر استانبول در یک اعتراض انترناسیونالیستی و اتحاد با مردم معترض دیگر کشورها در یک روز تظاهراتی از گالاتاسارای به طرف میدان تاکسیم شهر استانبول انجام دادند .

این راهپیمایی با تشویق و همراهی رهگذران مواجه شد و مردم به تشویق جوانان و همصدایی در شعار پرداختند .

جوانان شرکت کننده و سازماندهان این تظاهرات معتقدند که با گسترده تر شدن اینگونه حرکت های اعتراضی و مبارزه بی وقفه میتوانند به مطالباتشان دست یابند. این جوانان میگویند سعی خواهیم کرد هر زمان با اتحاد با مردم معترض و جوانان و زنان مبارز دیگر کشورها اعتراضاتمان را بصورت متحدانه گسترده تر کنیم و تا دستیابی به مطالبات برحقمان هرگز خاموش نخواهیم نشست. یکی از سازمان دهنگان این حرکت میگوید: "مردم ستمدیده جهان باید برای متحقق شدن مطالباتشان در اینگونه حرکتهای اعتراضی اتحاد عمل کنند تا خیزشی عظیم در دنیا بر علیه سرمایه داری صورت گیرد ."

این جوانان مطالباتشان را با شعارهایی بر علیه سیستم سرمایه داری، سیستم آموزشی ترکیه، خصوصی سازی مدارس و دانشگاهها و سرکوب دانشجویان طلب نمودند .