کارگران کارخانه مزدا
اخراج، دستمزدهای معوق، قطع مزایا ادامه دارد!

در اطلاعیه قبلی مورخ 13/3/90 اعلام نمودیم 8 نفر از کارگران بی هیچ عذر موجهی از جانب کارفرما از کار اخراج شده اند. بی آنکه حتی دستمزدهای معوقشان را نیز دریافت نموده باشند. علاوه بر این 800 نفر از کارگران دستمزدهای اردیبهشت ماه را نیز دریافت نکرده اند. اما با اینحال گستاخی و تعرض سرمایه داران نو کیسه امروز و پاسدار کمیته چیهای آدمکش دیروز به زندگی و معیشت کارگران برای کسب سود بیشتر همچنان ادامه دارد.

در چند روز گذشته 4 نفر دیگر از کارگران معترض٬ که سابقه کار 2 تا 10 سال دارند٬ به دستور "صفوی" مدیر کارخانه از کار اخراج شده اند. جرم کارگران اخراجی اعتراض به کار در روزهای جمعه و ایام تعطیل بوده است. کارگران نسبت به شرایط و استثمار وحشیانه کار و زندگی در فقر و فلاکت معترض اند. صفوی با پر رویی گفته است: من حوصله و وقت برای چانه زدن با این کارگران را ندارم، اینها الگوی بدی هم برای دیگر کارگران هستند! شرایط کار در اینجا همین است، این کارگران به درد اینجا نمیخورند! 4 نفر کارگر اخراجی هنوز بخشهایی از دستمزدهای معوق خود را نیز دریافت نکرده اند، کارگران اخراجی مابین اداره کار مزدور حکومت اسلامی سرمایه داران و در پشت درب بسته کارخانه به دنبال دستمزدهای معوق و حقوق انسانی لگد مال شده خود میباشند.

علاوه بر این امروز یکم تیر ماه نیز ریالی از دستمزدهای خرداد ماه کارگران به حسابشان واریز نشد. در جواب اعتراض کارگران به عدم واریز دستمزدهای خرداد ماه برخی از عوامل حسابداری کارخانه به کارگران گفته اند برای دستمزدهایتان عجله نکنید٬ فعلا خبری نیست، اوضاع مالی خراب است و هیچ معلوم نیست کی و چگونه دستمزدهایتان را بپردازیم. علاوه بر اخراج و عدم پرداخت دستمزدها٬ مبلغ 120 هزار تومان مربوط به کمک هزینه خوار و بار را که هر 3 ماه یکبار به حساب کارگران واریز میشد قطع نموده اند. عوامل کارفرما در جواب اعتراض کارگران به این دزدی آشکارا گفته اند: بودجه نداریم و کسی در انتظار دریافت کمک هزینه خوار و بار هم نباشد!

تشديد تعرض به زندگی و معیشت کارگران، سرشکن نمودن و انتقال ضرر و زیان سرمایه به زندگی کارگران و زحمتکشان در دوران بحران ماهیت و سياست محورى نظام سرمایه داری است. کارگران هیچگاه در سودهای نجومی سرمایه داران در دوران رونق شریک نبوده اند که امروز بخواهند شریک ضرر و زیان سرمایه داران طفیلی و مفتخور و حکومتهای نوکر باشند.

5 روز 6 ساعته کاری در هفته، بازگشت به کار فوری و بیقید و شرط کارگران اخراجی و تامين امنیت شغلی، دریافت فوری دستمزدهای معوق، افزایش دستمزدها مطابق با تورم و گرانی، بهداشت و آموزش و درمان رایگان٬ دریافت بیمه بیکاری مکفی، حق آزادی برپایی هر گونه اعتصاب و اعتراض  و تشکل و... اینها بخشی از خواسته های ابتدایی کارگران کارخانه مزدا و ديگر کارگران است که امروز تحت حاکميت ارتجاع اسلامى سرمايه لگدمال شده است.

کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قدیم کرج با بیش از 2000 نفر کارگر قرار دادی با قرار دادهای 6 و 9 ماهه و دستمزدهای 330 هزار تومانی و 2 شیفت کاری 12 ساعته و قسمت رنگ با سه  شیفت 8 ساعته شبانه روزی کار٬ سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا میباشد. چهل درصد کارخانه در مالکیت سپاه پاسداران حکومت اسلامی و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به سران اوباش و جنایتکار حکومت اسلامی است. محسن رضایی، پاسدار چاقوکش و از سرکردگان حکومت جهل و جنایت اسلامی یکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا میباشد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١ تير ١٣٩٠ – ٢٢ ژوئن ٢٠١١