يادداشت سردبير٬ شماره ٢٠٧
سياوش دانشور
يونان٬
اعتصاب و جنگ خيابانى

کمر دولت يونان زير بار فشار بحران اقتصادى در حال شکستن است. اعتراض و نارضايتى در پائين به شکاف درون احزاب دامن زده و اجراى سياست رياضت اقتصادى و گرفتن وامها را دچار مشکل کرده است. پاپاندرو براى اينکه مسئوليت عواقب اجراى طرح رياضت اقتصادى را به تنهائى بعهده نگيرد طرح "دولت وحدت" را پيشنهاد کرده است.

امروز يونان به فراخوان اتحاديه ها در اعتصاب عمومى بود. اعتصاب و تظاهرات گسترده خيابانى به درگيرى با پليس منجر شده است. پليس با انواع گلوله و گاز اشک آور و باتوم به سنگ پرانى هزاران معترض جواب داد. اتحاديه هاى کارگرى و رهبرانشان برسر اساس سياست صرفه جوئى توافق دارند و تلاش شان اينست که صرفه جوئى و تهاجم به کارگران و بيکارى خيلى شديد نباشد. اما توده کارگران٬ معترضين٬ جوانان٬ سازمانهاى انقلابى عليه کل اين سياستها هستند. يونان به روزهاى کشمکش خيابانى برگشته است و اجراى طرح به تشديد اين کشمکش منجر خواهد شد. 

 گرم شدن تنور سياسى يونان موج اعتراضى در اروپا را دامن ميزند. اقدامات اقتصادى در يونان مستقيما روى سيستم و استاندارهاى اروپاى واحد تاثير ميگذارد. راه حل سرمايه داران يکى است و راه حل کارگران همه جا بايد يکى باشد. کارگران و انقلابيون بايد التحرير آتن را برپا کنند٬ شوراهاى کارگرى و ارگانهاى توده اى راديکال را برپا کنند٬ و با تاکتيک اعتصاب طولانى وارد جنگ قدرت سياسى شوند. سرمايه دارى بايد برود! *

١۵ ژوئن ٢٠١١