پيام همبستگى٬

التحرير به جهان تعلق دارد!

دوستان٬ همرزمان!
ميدان تاکسيم استانبول٬ مثل التحرير مصر و باستيل فرانسه و سول مادريد٬ تاريخ کهنى دارد. کارگران ترکيه در اين ميدان مهرشان را براى هميشه کوبيده اند. شما نسل جديد که براى آزادى٬ برابرى و رفاه بپا خواسته ايد بايد اين تاريخ راديکال کارگرى را زنده نگاهداريد.

امروز همه جا عليه سرمايه دارى٬ عليه پيامدهاى بحران اقتصادى٬ عليه فقر و ديکتاتورى صداها بلند شده است. صداى شما صداى ماست و قلب ما باشماست. هدف ما يکى است و دشمن هم يکى است. سرمايه دارى بايد برود! دنياى بهترى ممکن است!

پيروز باشيد.

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران- استکهلم
٩ ژوئن ٢٠١١