کارگران کارخانه سر وینا قزوین
2 سال سنوات معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 60 نفر از کارگران کارخانه سر وینا قزوین سنوات دو سال گذشته خود را دریافت نکرده اند. عباسی مالک کارخانه در جواب کارگران معترضی که خواهان دریافت سنوات معوق خود هستند با تهدید اخراج به کارگران گفته است: هر کسی خیلی ناراحته اگه میتواند جایی بهتر از اینجا پیدا کند بفرما برود، من مخصوصا سنوات شما را پرداخت نمیکنم اینطوری برای شما کارگران بهتر است. این پول برای آینده شما پس انداز میشود. سنوات برابر است با یکماه دستمزد کارگران قرار دادی که کارفرما موظف است در پایان هر سال این مبلغ را به کارگران پرداخت نموده و تسویه نماید.

یکی از کارگران میگفت: بی شرمی و پر رویی این عباسی شبیه بیشرمی و پر رویی حکومت اسلامی است. با حذف یارانه ها و سوبسیدها و نپرداختن دستمزدهای ما کارگران گرانی و تورم و فقر را با آسمان رسانده اند. آن وقت احمدی نژاد قاتل به مردم میگوید پول یارانه ها را که به حسابتان می ریزیم٬ پول امام زمان است. این پول را پس انداز کنید برای آینده بچه هایتان. مزخرف گویی احمدی نژاد قاتل و امثال عباسی از سر شکم سیری و دزدی و جنایتشان است. من خودم بارها شاهد بوده ام همین عباسی بارهای بار بی دلیل کارگرانی را که اخراج نموده حتی دستمزدهایشان را پرداخت نکرده چه رسد به سنوات و این حرفها. این هم یک نوع دزدی آقایان است. البته به روش اسلامی و خیرخواهانه!

کارخانه سر وینا واقع در شهر صنعتی کاسپین قزوین با بیش از 60 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای 330 هزار تومانی٬ ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کار اجباری تا شب و ایام تعطیل٬ تولید کننده انواع لوازم و محصولات بهداشتی و آرایشی میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۴ خرداد ١٣٩٠ – ١۴ ژوئن ٢٠١١