در باره نمايش اطلاعاتى حکومت اسلامى

تلاش رژیم اسلامی برای بقا بعضا ابعادی مضحک بخود میگیرد. نمايش فيلم "الماسى براى فريب" در شبکه رسمى یکی از آن موارد است. بیانگر استیصال این رژیم جنایتکار است. رژیم اسلامی کوشیده است که با نمایش این فیلم جریانات دست راستی و نیروهای اصلاح طلب حکومتی را نزد مردم افشا کند و با یک تیر دو نشان بزند، هم بخیال خود اپوزیسیون را بی آبرو کند و هم مردم سرنگونی طلب را نا امید. استیصال رژیم اسلامی در عقب نشاندن مردم، آنرا به توسل به ترفندهای "اطلاعاتی" سوق داده است. قصد دارد به مردم و مخالفین بفهماند که "سربازان گمنام امام زمان" بر همه چيز کنترل دارند، نظام در حال سقوط و فروپاشى نيست، اپوزيسيون قابل اعتماد نيست، دولتهاى غربى و سازمانهاى جاسوسى و رسانه هايشان جملگى زير نگین  قدرت "محيرالعقول" سازمانهاى امنيتى رژيم قرار دارند! فریادهای "مبارک بن علی نوبت سید علی"! آنچنان لرزه بر اندام این نظام کثیف انداخته که وزارت اطلاعاتش را به دست زدن به يک مانور امنیتى و تبليغاتى- هاليوودى کشانده است.

اما مساله اینجاست که "نفوذ" در این جریانات راست، سازمان های اطلاح طلب حکومتی و اپوزیسیون طرفدار رژیم، شق القمر نیست. اینها همیشه بر سر یک سفره نشسته اند و آغوششان به روی رژیم باز است. با هر چشمک رژیم از خود بیخود می شوند و اختیار از کف می دهند. اینها میهمانان دایمی سفره چلو کباب رژیم در سفارت های متبوع آن هستند. بدنبال هر اشاره رژیم برای مذاکره با سر می دوند. بعضا هزینه های گزافی هم در این راه پرداخت نموده اند. اما هیچگاه از کرده خود نمی آموزند. چرا؟ چون عملا از یک جنس اند. هر دو سو آنچنان از انقلاب کارگری و سرنگونی رژیم بهمراه واژگونی نظام سرمایه داری هراس دارند که از ترس طبقه کارگر انقلابی و مردم آزادیخواه به آغوش دیو رژیم اسلامی پناه می برند. این داستان همیشگی این جریانات بوده است. این واقعه تازه نیست. در سی سال اخیر بارها این جریانات در مقابل طنازی های رژیم به زانو افتاده اند، رژیم از آنها استفاده سیاسی - تبلیغاتی و اطلاعاتی کرده است و سپس کناره شان زده است. اینها نیز از جفای یار شیون راه انداخته اند، مدتی کوتاه به جریان اپوزیسیون پیوسته اند و باز روز از نو روزی از نو. 

برای ما کمونیست های کارگری، دشمن سرسخت، رادیکال و انقلابی رژیم اسلامی، "الماسی برای فریب" یک پرده دیگر از نمایش مغازلات اپوزیسیون طرفدار رژیم با این رژیم سرکوب و جنایت است. تنها تفاوت این بار در اسم دهان پرکن "دولت در تبعید" است. همین موضوع خود پوچی تحرکات این جریانات راست را به نمایش می گذارد. اینها فریب نخورده اند! اینها فریب خورده خدایی اند. چرا که از جنس همین رژیم اند. قوم و خویش یکدیگر اند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى رژیم اسلامی و کلیه تلاشهای مذبوحانه آن برای بی اعتبار کردن اپوزیسیون را محکوم می کند. حزب در عین حال صریحا به مردم اعلام می کند که این ماهیت جریانات راست و اصلاح طلب حکومتی است. مردم باید به این جریانات اپوزیسیون طرفدار رژیم بفهمانند که کلاه شان پس معرکه است. دست آنها برایشان رو شده است. مردم به این "دولت در تبعید" پیشاپیش با یک نه محکم پاسخ میدهند. این جریانات ارتجاعی به پشتوانه مبارزات شجاعانه مردم مشغول مغازله با رژیم اسلامی و دولتهای ارتجاعی غرب شده اند. این تحرکات باید وسیعا افشا شود. مردم علیه سرکوب و خفقان، فقر و گرسنگی، تبعیض و بی عدالتی و برای آزادی، برابری و رفاه به میدان آمده اند. اما این جریانات فرصت طلب قصد سقط کردن مبارزات مردم را در سر می پرورانند. استراتژی شکست خورده "دولت در تبعید" توسط کسانی طرح ریزی شده است که در رویای شرکت در قدرت، از حول حلیم در دیگ افتاده اند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری با تمام قوا برای از میان برداشتن هر مانعی در مقابل مبارزات آزادیخواهانه و سرنگونی طلبانه مردم تلاش خواهد کرد. حزب اعلام می کند که خواست های پایه ای مردم در گرو سازماندهی یک انقلاب کارگری و برقراری یک جمهوری سوسیالیستی است.
 
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۲۴ خرداد ١٣٩٠ – ١۴ ژوئن ٢٠١١