تسليت٬

ياد رفیق حسین زارعی گرامى است!

با تاسف در روز ١٠ ژوئن٬ رفیق حسین زارعی از کمونيستهاى قديمى بر اثر بيمارى سرطان در شهر گوتنبرگ سوئد درگذشت.  رفيق حسين زارعى از انقلابيون جسور و کمونيست و از سازماندهندگان مبارزه توده اى و انقلابى در دوران انقلاب ۵٧ بود.

ما درگذشت رفیق حسین زارعى را به اعضاى خانواده و بستگان٬ دوستان و همسنگران سالهاى مبارزه انقلابى اش صميمانه تسليت ميگوئيم. ياد رفیق حسین زارعی گرامى است!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۵ خرداد ١٣٩٠ – ١۵ ژوئن ٢٠١١