site_logo_hkk_GIF.gif

 

 

 

 

مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:
شکست خط کورش مدرسی٬ بن بست سیاسی اجتماعی حزب "حکمتیست"٬ چشم انداز آتی؟

 

در این سمینار به مسائل زیر پرداخته خواهد شد:

- مروری بر تاریخچه شکل گیری حزب "حکمتیست"؟
- محورهای تمایز سیاسی و اجتماعی خط کورش مدرسی از کمونیسم کارگری مارکس – حکمت!
- شکست و سرانجام خط کورش مدرسی و پروژه های حزبی این خط!
- مبانی بحران و شکاف در حزب "حکمتیست"
- موقعیت گرایشات سیاسی در این حزب؟
- رهبری کنونی حزب "حکمتیست" کجا ایستاده است؟
- نگاهی به تحولات و آینده حزب "حکمتیست"!
- کمونیسم کارگری٬ شکست خط کورش مدرسی و سرنوشت تحولات حزب "حکمتیست"

 

علی جوادی
مکان: شبکه پالتاک، گروه خاور میانه – ایران
زمان: شنبه ١۸ ژوئن ٢٠١١
ساعت ۸ شب بوقت اروپای مرکزی و ۲ بعد از ظهر بوقت نیویورک و ١١ صبح بوقت لس آنجلس