مرکز مخابرات استقلال تهران
3 ماه دستمزد معوق، قطع حق بیمه، تنبیه کارگران معترض!

بنا به خبر دريافتى٬ 2 نفر از کارگران معترض مرکز مخابرات استقلال تهران مورد خشم و غضب کارفرما واقع شده اند. جرم کارگران اعتراض علیه دستمزدهای ناچیز و فشار شرایط غیر انسانی و برده وار کار و زندگیشان میباشد. تا امروز کارفرما از پرداخت دستمزدهای اسفند ماه سال گذشته و فروردین و اردیبهشت ماه امسال کارگران خودداری ورزیده و همچنین با عدم واریز حق بیمه به حساب اداره بیمه این کارگران و خانواده هایشان از امکانات بیمه بخصوص دفترچه خدمات درمانی محروم شده اند.

با این اقدام جنایتکارانه کارفرما٬ کارگران در برزخ ماندن بر سر کار و یا اخراج قرار گرفته اند. هدف کارفرما با توسل به این شیوه های غیر انسانی و وحشیانه سرکوب کارگران معترض و ایجاد فضای سانسور و خفقان در محیط کار و همچنین زهر چشم گرفتن از مابقی کارگران برای بهره کشی و استثمار بیشتر است. به گرو گرفتن نان شب کارگران و خانواده هایشان در شرایطی که تورم و گرانی و فقر روز افزون بیداد میکند٬ جنایت است. جنایتی که سرمایه داران میکوشند با توسل به این حربه کثیف و غیر انسانی به نیروی کار ارزان تر و خاموش تر و به سودهای سرشار دست یابند.

شرکت پیمانکاری بهین استوار مستقر در مرکز مخابرات استقلال تهران با بیش از 22 نفر کارگر قراردادی و دستمزدهای 330 هزار تومانی و ساعات کاری طولانی و طاقت فرسا در ایام تعطیل و غیر تعطیل٬ ارائه دهنده خدمات مخابراتی در مناطق میدان ونک و ولیعصر و جردن میباشد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ خرداد ١٣٩٠ – ٣١ مه ٢٠١١