رادیو ۲۴ ساعته برای یک دنیای بهتر
به کمک مالی شما نیازمند است

بیش از یکسال از عمر رادیو برای یک دنیای بهتر میگذرد. رادیو یک دنیای بهتر اثبات کرده است که صدای کارگر و کمونیسم٬ صدای برابری طلبی و آزادیخواهی٬ صدای مردم بپاخواسته برای رهایی و خلاصی٬ صدای رادیکالیسم اجتماعی٬ صدای مبارزه برای کوتاه کردن دست مذهب از زندگی و شئونات جامعه٬ صدای انسانیت و بشریت متمدن٬ صدای شما است.

رادیو برای یک دنیای بهتر برای تداوم کار و گسترش ابعاد فعالیت خود نیازمند کمکهای مالی شماست.
به طرق مختلف میتوانید به این رادیو کمک کرد. میتوانید اسپانسور رادیو شوید و ماهانه مبلغ مورد نظر خود را به حساب بانکی ما واریز کنید. میتوانید سازمانده فاندریزینگ برای رادیو شوید و برنامه های متنوعی را برای کمک مالی در دستور قرار دهید.

در شرایطی که بخشهای بورژوایی اپوزیسیون چه با امکانات گسترده طبقاتی خود و چه با بهره برداری از کمکهای دول غربی با دهها رسانه و ابزار ارتباط جمعی به جان جامعه افتاده اند و خرافه و جهل و عقب ماندگی و نابرابری و استثمار را به هزار شکل و طریق توجیه میکنند و به خورد جامعه میدهند٬ در مقابل باید به هر شکل معقولی این پرچم را برافراشته کرد.

اگر خواهان سرنگونی رژیم اسلامی هستید٬ اگر خواهان خلاصی از شر مذهب و خرافه هستید٬ اگر خواهان نابودی استثمار و نابرای و کارمزدی هستید٬ اگر از نابرابری زن و مرد و تبعیض در شکلی بیزارید٬ اگر خواهان جامعه آزاد٬ برابر٬ شاد و مرفه برای همگان هستید٬ به رادیو برای یک دنیای بهتر کمک کنید .

على جوادى
دبير کميته مرکزى حزب

١ ژوئن ٢٠١١