به دنبال بشقابهای ماهواره
خانه گردی در تهران ادامه دارد !
نازنین اکبری

تلاش مذبوحانه و تقلاى حکومت اسلامی و مزدورانش برای بقا دیدنی است. بیهوده میکوشند و بیهوده میجویند. این روزها در تهران موج خانه گردیها و یورش وحشیانه ماموران حکومتی و تجسس در زندگی خصوصی مردم به بهانه جمع آوری گیرنده های ماهواره گسترش بیسابقه ای یافته است.

در روز پنجشنبه بیست و نهم اردیبشت ماه اوباش حکومتی در دسته های چندین نفره و مسلح به چماق و اسلحه بطور همزمان در بخشهائی از تهران از جمله؛ شهرک ژاندارمری، خیابان نامدار، بلوار فردوس، خیابان شقایق، سازمان برنامه شمالی و جنوبی، اکباتان و طرشت و حوالی خیابان آزادی و... خانه ها و زندگی خصوصی مردم را هدف یورش و تجسس وحشیانه قرار داده اند. در بسیاری موارد مردم محلات با اطلاع رسانی سریع و بموقع و با اتحاد و تشکیل جمعهای خود مانع از ورود ماموران حکومتی به خانه هایشان شده اند. در مواردى جوانان، زنان و مردم با اوباش حکومتی درگیر شده اند. در مواردی هم که مزدوران حکومتی موفق به ورود به آپارتمانها و مجتمع ها شده اند بطرز جنون آمیزی با لگد و چماق اقدام به شکستن گيرنده هاى ماهواره نموده و دیشها را از پشت بامها به پائین پرتاب نموده اند! اما این گستاخی و حقارت حکومت اسلامی بی جواب نمانده و بلافاصله مردم مبادرت به نصب دیشهای جدید و کامل تری کرده اند.

در روزهای گذشته علاوه بر مناطق یاد شده در بخشهای دیگری از تهران از جمله ولیعصر، سعادت آباد، شهرک غرب و حوالى٬ زندگی مردم مورد تهاجم ماموران حکومت وحوش اسلامی واقع شده است. لازم به یاد آوریست طی روزهای گذشته سران آدمکش و چاقوکشهای حکومتی در روزنامه ها و تریبونها مزخرفات تکراری گذشته را دوباره نشخوار نموده و اعلام داشته اند که استفاده و داشتن آنتن های ماهواره جرم تلقی شده و پیگیرد قانونی دارد. در این روزها همچنین برای جلوگیری از گسترش اخبار و اطلاعات در سیستم اینترنت اختلالات جدی وارد نموده و در بسیاری موارد اینترنت قابل دسترسی نیست .

اين اقدامات جديد نيست اما ترس و وحشت حکومتيها ابعاد جديد و وسيعى بخود گرفته است. اعدام جنایتکارانه دو جوان به نامهای محمد و عبداله فتحی در اصفهان به اتهام محارب٬ تصمیم حکومت برای اعدام حبیب اله لطیفی در سنندج و موج اعدامها در شهرهاى مختلف مکمل اين وحشيگرى اسلامى است. همچنین بعلت شرایط اسفناک زندگی در ایران که بويژه با حذف سوبسیدها ابعاد وسيعترى گرفته است٬ گسترش بیکاری و گرانی و فقر که هر روز جامعه را به بن بست و تباهی و فاجعه بیشتری میرساند٬ کابوس قيام گرسنگان را براى حکومت دائمى کرده است. در عین حال هراس از گسترش موج آزادیخواهی و برابری طلبی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و برچیده شدن بساط حکومتهای دهها ساله جنایت و قتل و سرکوب و دزدی و فساد، این روزها در آئینه این اوضاع و احوال سران حکومت جهل و جنایت اسلامی به درستی آینده سست و در حال فروپاشی خود را دیده اند.

جمهورى اسلامى با هر اقدامش موجب فوران اعتراض و تنفر عمومی مردم نسبت به حکومت ميشود. اما راهى ندارند. فکر ميکنند ميتوانند با اعدام و قرنطينه مردم سرپا بمانند٬ اما کور خوانده اند!  

30/2/90