در اعتراض به اعدام برادران فتحی در اصفهان
در اعتراض به اعدامها در ایران
در محکومیت رژیم اسلامی

گزارشی از تظاهراتهای حزب اتحاد كمونیسم كارگری  در تورنتو و لندن

لندن، انگلستان
در پی فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری، روز یکشنبه برابر با بیست و دوم مه، از ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر یک آکسیون اعتراضی علیه اعدام برادران فتحی (محمد و عبدالله در شهر اصفهان) و بیش از صدهزار اعدام علیه رژیم اسلامی برگزار شد. شرکت کنندگان در این آکسیون، با برگزاری نمایشگاه عکس از جنایات رژیم اسلامی و صحبت و گفتگو با مردم و نصب  پلاکاردهایی علیه جمهوری اسلامی در میدان اصلی شهر لندن (ترافالگار)، ضمن محکومیت احکام شنیع اعدام در ایران، خواستار محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت شدند. این آکسیون مورد استقبال وسیع مردم رهگذر در محل قرار گرفت. حزب اتحاد کمونیسم کارگری - تشکیلات انگلستان، فعالین سازمان زنان هشت مارس ایران – افغانستان، فعالین شورای همبستگی با مبارزات مردم و تعدادی دیگر از فعالین چپ و آزادیخواه در این آکسیون شرکت کردند.

تورنتو، کانادا
علیه حضور جمهوری اسلامی در تورنتو و اعدامهای اخیر در ایران

در روز شنبه ۲۱ مه ۲٠۱۱ در شهر تورنتو دو تظاهرات قدرتمند علیه جمهوری اسلامی  برگزار شد. حزب اتحاد كمونیسم كارگری از جمله فراخوان دهندگان و سازماندهندگان این تظاهراتها بود.
 
صبح روز شنبه فعالین حزب اتحاد كمونیسم كارگری در اعتراض به حضور عوامل سفارتی رژیم اسلامی در هتل كراون پلازا، تورنتو به همراه دیگر نیروهای اپوزسیون تظاهرات قدرتمندی را سازمان داد. رژیم اسلامی سالها در تلاش است كه كونسول گری خود را در شهر تورنتو برپا كند و دعوت از مردم برای مراجعه به این هتل تحت عنوان پاسخ گویی به نیازهای اداری و پاسپورتی مهاجرین در تورنتو یكی از این تلاشها بود. هر چند كه خبر حضور عوامل رژیم دو روز قبل به اطلاع حزب رسیده بود ولی واكنش سریع و بموقع، دخالت موثر حزب را در این تظاهرات تامین كرد. تظاهركنندگان با شعارهای "مزدور برو گم شو"، "لانه جاسوسی رژیم اسلامی باید بسته شود!" دو طرف خیابان ورودی به هتل را زیر پوشش پرچمها و پلاكاردهای ضد رژیمی گرفته بودند، بنحوی كه توجه هر عابر، مراجعه كننده و ساكن محلی را به خود جلب میكرد. فعالین حزب بیش از سه ساعت در این تظاهرات شعار دادند و سخنرانیهای كوتاه كردند. خبرنگار تلويزیون اصلی شهر تورنتو، سی تی وی از این تظاهرات بطور مفصل گزارش تهیه كرد و با فخری جواهری از كادرهای حزب در مورد شرایط ایران تحت حاكمیت رژیم اسلامی و شرایط زندان مصاحبه كرد. حضور جمهوری اسلامی نه تنها با استقبال مردم مواجه نشد (تعداد ایرانیها مراجعه كننده بسیار قلیل بود) بلكه یك بار دیگر موجب شكست و آبروریزی این رژیم جنایتكار شد.
 
در همین روز، ساعت پنج بعد از ظهر به فراخوان حزب اتحاد كمونیسم كارگری تظاهرات دیگری در محل شهرداری نورت یورك تورنتو در اعتراض به اعدامهای اخیر برگزار شد كه از طرف دهها فعال سیاسی چپ و سرنگونی طلب مورد استقبال قرار گرفت. در این تظاهرات كه بطور ویژه در اعتراض به اعدام برادران فتحی در اصفهان برگزار شده بود كادرهای حزب، فخری جواهری، محمود احمدی و احمد بابایی و چند تن دیگر به نمایندگی از طرف دیگر گروهها و احزاب اپوزيسیون سخنرانی كردند. در این تظاهرات همچنین مصاحبه رادیوی حزب اتحاد كمونیسم كارگری با مادر برادران فتحی كه در روز قبل از اعدام صورت گرفته بود، پخش شد. همچنین اطلاعیه حزب به انگلیسی در ارتباط با اعدام این برادران در دهها نسخه بین عابرین پیاده پخش شد.

 
  مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

تشکيلات خارج از کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۵ مه ٢٠١١