گزارشى از جلسه استکهلم٬

دنيا هنوز به مارکس نياز دارد!

روز شنبه ٢١ مه در استکهلم جلسه اى به دعوت سازمان آزادى زن و با حمايت حزب چپ استکهلم بزرگ و آ. ب. اف در همبستگى با جنبش کارگرى ايران و خيزشهاى توده اى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا به زبان انگليسى برگزار شد. سخنران اين جلسه آذر ماجدى رئيس سازمان آزادى زن٬ عضو هيئت رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و عضو رهبرى ابتکار فمينيستى اروپا بود.

در ابتدا يوران يوهانسون رئيس جلسه و از فعالين قديمى کمونيست اتحاديه متال در باره معضلات رهبران کارگرى در ايران٬ بويژه منصور اسالو و رضا شهابى٬ صحبت کرد. در ادامه ويدئو کليپى درباره جنبش کارگرى ايران و وضعيت کارگر زندانى منصور اسالو پخش شد.

آذر ماجدى سخنرانى خود را با نقل قولى از يکى از رهبران جنبش اتحاديه اى در فيلم آغاز کرد. "ما از فعالين اتحاديه اى هستيم و با سياست کارى نداريم." آذر ماجدى گفت: معضل اصلى جنبش اتحاديه اى دقيقا همين مساله است. چگونه ميتوان وضعيت کارگران را بهبود بخشيد و به سياست کارى نداشت؟ حکومت هر حرکتى در تلاش براى افزايش ناچيز دستمزد را با زندان و سرکوب جواب ميدهد٬ اما فعال اتحاديه اى ميگويد با سياست کارى ندارد!

سپس آذر به وضعيت جنبش سرنگونى طلب مردم در ايران اشاره کرد٬ در باره جنبش حقوق زن در ايران صحبت کرد و به اوضاع خاورميانه پرداخت. او گفت که پايه مادى اين جنبش وسيع توده اى در کل منطقه بحران عميق و جهانى سرمايه دارى است. مردم بسيار صريح و روشن خواست هاى پايه اى خود را بيان کرده اند: آزادى٬ برابرى و رفاه. آن عکس مشهور از اعتراضات در تونس٬ يکى از اولين عکس هايى که مخابره شد٬ نان در دست مرد معترض٬ ماهيت اعتراضات مردم را بيان مى کند. مردم دارند به سرکوب٬ خفقان٬ بيحقوقى٬ تبعيض٬ بيعدالتى و فساد نه ميگويند. اين جنبش هاى توده اى تصوير خاورميانه را در اذهان جهان تغيير داد.

بدنبال اين خيزش ها هم جنبش اسلامى و هم تروريسم دولتى تضعيف شده اند. ايدئولوگ ها مى کوشند خواست هاى مردم را محدود و دفرمه کنند. مردم مى گويند آزادى٬ اين جماعت آنها را دموکراسى طلب مى نامند. در ادامه آذر ماجدى در رابطه با توهم به دموکراسى و بيانيه حقوق بشر صحبت کرد و اعلام کرد که خواست هاى پايه اى مردم يعنى آزادى٬ برابرى و رفاه فقط با سرنگونى سرمايه دارى و دستيابى به سوسياليسم قابل تحقق است. او سخنرانيش را با اعلام اينکه دنيا هنوز به مارکس نياز دارد به پايان رساند.
لينک فيلم سخنرانى:

http://www.youtube.com/watch?v=OMHhzvaCiYE&feature=channel_video_title

سازمان آزادى زن

٢٣ مه ٢٠١١