نمیشود انسانیت را به دار کشید !
پروین کابلی

امروز 27 اردیبهشت دو جوان قبل از اینکه حتی فرصت در آغوش کشیدن مادرشان را بیابند به دار کشیده شدند. امروز دو برادر، دو جوان نتوانستند برای آخرین بار در آغوش مادرشان فرصتی برای آرامش بیابند.
 
امروز 27 ارديبهشت به مادری در آخرین لحظات اجازه در آغوش کشیدن فرزندان دلبندش داده نشد. امروز مادری به خدا نامه نوشت و خدا را متهم به قتل فرزندانش نمود. امروز حتی یک دقیقه هم برای خداحافظی وجود نداشت.
 
اگر ستاره ها میتوانستند  گریه کنند، اشک مادران اعدام شدگان این دنیای لعنت شده را نابوده کرده بود. اگر برگ گلهای پرپر شده به سیل انسانها تبدیل میشد دیگر هیچ دیکتاتوری تاب مقاومت نداشت .

امروز 27 ارديبهشت بار دیگر جانیان و آدمکشان جمهوری اعدام خون بپا کردند. اما فردا... فردا از آن ماست. آن روزی که صدها هزار مادر و پدری که در صفوف میلیونی مردم برای سرنگونی آدمکشان به حرکت در خواهند آمد دور نیست .

 آن روز فردا میرسد. روزی که خشم میلیونها انسان زندانها را به تصرف در میاورد. چگونه میشود مادری که جنازه دو فرزند عزیزش را همزمان تحویل میگیرد تسلی داد؟

نه قصاص و نه اعدام نه به صلابه کشیدن ستارگان جلو حرکت سیل را نخواهد گرفت.

مرگتان باد مزدوران! مرگتان باد و بدانید که انسانیت را نمیشود به دار کشید!

27 اردبیهشت  1390