جلسه سياسى در همبستگى با جنبش کارگرى ايران و جنبش اعتراضى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا

سخنران: آذر ماجدى
مسئول سازمان آزادى زن٬ عضو رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و عضو رهبرى سازمان ابتکار فمينيستى اروپا

در اين جلسه موضوعاتى مانند مسائل اساسى در جنبش کارگرى ايران٬ ريشه هاى رويدادهاى منطقه و خواستهاى مردم٬ خطر اسلام سياسى٬ و نقش زنان در اعتراضات توده اى مورد بررسى قرار ميگيرد

شنبه ٢١ ماى ساعت يک الى چهار در آب اف مرکزى٬ سيويا وگن ۴١ ٬ پالمه سالن

اين جلسه بدعوت سازمان آزادى زن و همکارى حزب چپ در استکهلم بزرگ٬ و آ. ب. اف استکهلم برگزار ميشود. جلسه به زبان انگليسى است.

از همه علاقه مندان براى شرکت در اين جلسه دعوت ميکنيم.