اول مه در ايران

بنا به گزارشات دريافتى و اخبار منتشر شده در سايتهاى مختلف خبرى٬ کارگران در ايران امسال در اجتماعات کوچک و بزرگ و بخشا در محل کار روز اول مه را گرامى داشتند.

- شوراهاى کارگران پالايشگاههاى مرکز صنعتى عسلويه با پخش شيرينى و تبريک گفتن به همديگر و توزيع قطعنامه اول مه اينروز را گرامى داشتند.

- تشکلهاى سنديکائى و تشکل فعالين کارگرى طى قطعنامه مشترکى بر خواستهاى کارگران در اول مه تاکيد کردند. جمعهاى کارگرى در شرکتهاى مختلف از جمله ايران خودرو و هفت تپه با صدور قطعنامه و تاکيد بر خواستهاى کارگران اينروز را گرامى داشتند.

- گروههائى از طرفداران طبقه کارگر در اينروز بويژه در سنندج و کامياران مراسم گل گشت برگزار کردند.

- در شهر سنندج مراسمى با حضور بيش از ٢٠٠ نفر برگزار شد. اين تجمع که بدعوت فعالين مستقل فراخوان داده شده بود مورد توجه کارگران و مردم در محل قرار گرفت. اجتماع کنندگان قصد راهپيمائى در خيابانهاى شهر را داشتند که بلافاصله با مانع نيروى سرکوب روبرو شدند. کارگران با حفظ هوشيارى مراسم را بپايان رساندند.

- اخبار تائيد نشده اى از اجتماع کارگران در برخى از شهرهاى خوزستان نيز منتشر شده است.

- مراسمهاى کوچکترى در برخى از محلات کارگرى شهرهاى ايران برگزار شده است که اخبار دقيق آنها هنوز دريافت نشده است.

مشخصه اول مه امسال در ايران اعتراض کارگران عليه فقر و فلاکت و سياست ارتجاعى و ضد کارگرى حذف سوبسيدها بود. کارگران در عين حال که بر خواستهائى چون افزايش دستمزدها٬ حق تشکل و اعتصاب٬ لغو کار قراردادى و غيره تاکيد داشتند٬ از مبارزات و تحرکات انقلابى کارگران در کشورهاى منطقه و شمال آفريقا و سراسر جهان عليه سرمايه دارى دفاع کردند.